Referat

Foreningen Ålekvasen Rigmors generalforsamling 18.2.2023
Skudehavnens Fælleshus

 1. Valg af dirigent og referent.
  Torkil Pugh blev vagt til dirigent. Som referent valgtes Søren Høg.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  Dirigenten konstaterede, at der var 18 A medlemmer mødt til generalforsamlingen, hvilket betyder, at forsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer.

   
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  Formandens beretning kan ses på hjemmesiden og blev vedtaget enstemmigt.

   
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
  Kassereren fremlagde regnskabet, der var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
  Kassereren og formanden fik ros for regnskab og diverse fondsansøgninger. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
  Kassereren orienterede forsamlingen om det indeværende års budget, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål fra forsamlingen.

   
 4. Fastsættelse af kontingent for A, støttemedlemmer og ungdomsmedlemmer for førstkommende år.
  A-medlemmer betaler 1.000 kr., Støttemedlemmer 500 kr. og ungdomsmedlemmer 50 kr.

   
 5. Indkomne forslag.
  Ingen forslag modtaget

   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4.
  På valg er Jørn Uz Ruby (Valgt)
  På valg er Søren Høg (Valgt)
  På valg er Knud Erik Nielsen (Valgt)
  På valg er Oluf Hamann (Valgt)

   
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Sonnich Jensen og Steen Roar Pedersen (Begge valgt)

   
 8. Afstemning om vedtægtsændringer
  Formanden gennemgik vedtægterne og oplyste at grunden til, at vedtægterne skulle ændres var, at vi havde fået et afslag på en fondsansøgning, med begrundelse i udformningen af vores  vedtægter. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de 18 stemmeberettigede, der udgjorde 2/3 af A-medlemstallet.

   
 9. Valg af revisor
  På valg er Thorkild Hansen (Valgt)

   
 10. Valg af revisorsuppleant
  På valg er Sonnich Jensen (Valgt)
 1. Eventuelt
  Henrik Bencke inviterede Rigmors medlemmer til at besøge øen Hjelm, som han er medejer af. Henrik tilbød at bistå med gennemførelse af et sådant arrangement. Formanden takkede for tilbuddet og ville tage punktet med som et af de første udflugtsmål når Rigmor er fuldt sejlklar.

  Generalforsamling blev afsluttet kl. 10.50.

Referent
Søren Høg