REFERAT

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Steen Roar Pedersen,Torben Hansen.

Afbud: Sonnich Jensen, Oluf Hamann,

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 13. september godkendt uden kommentarer.
 1. Økonomi
  Økonomien ser stadig sund ud. Der mangler at modtage penge fa enkelte sponsorer.
  Ønske om at indkøbe et nyt Ekkolod blev godkendt. Steen Roar sørger for indkøb.

   
 2. Status på skolesejlads
  Vi har nu 3 nyuddannede skippere og er nu i alt 7 skippere. Flot arbejde der er udført med uddannelsen.

   
 3. Ny fundraiser og brev til SBF
  Der har været afholdt møde med en fundraiser, som vi er i fin og konstruktiv dialog med. For det videre arbejde skal der udarbejdes en dokumentation over de kommende/nødvendige restaureringsopgaver til brug ved fondsansøgningerne. Vi kontakter Jens Martensen med henblik på at udarbejde dokumentationen som grundlag for udarbejdelse af udbudsmateriale.

  I forbindelse med ovennævnte møde blev spørgsmålet om projektet med undervisning af skoleklasser taget op. Vi undersøger nærmere om der kan laves bindende aftaler med skoler m.m. om at indgå i et sådant undervisningsforløb gerne i samarbejde med Nationalparken. Formanden udarbejdet en forespørgsel til vores medlemmer, om hvorvidt der er nogle der kan hjælpe med at stå i spidsen for projektet.

   
 4. Æblesejlads
  Vi sejler med jollerne i det nødvendige omfang.

   
 5. Aktion i Grenå
  Punktet udgik af dagsordenen.

   
 6. Eventuelt
  Skipper på Svartløga har tilbud at afholde navigationskurser. Formanden undersøger betingelser for sådanne kurser.

  Rigmor er på Bedding p.t. på grund af en utæthed, der tager temmelig meget vand ind.

Referent
Søren Høg