REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. juni kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Palle Dannemand og Oluf “Luffe” Hamann.
Afbud: Uwe Beu, Calle Petersen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af møde referat fra d. 9. maj 2018. OK
 1. Økonomi, orientering. Økonomien ere sund. Formanden sender takkebrev til nye sponsorer, som PD har skaffet.
     
 2. Kommende aktiviteter.
  Havnefesten d. 6. 7. og 8. juli. TP har rundsendt fordeling af arbejdsopgaver. Øl-politikken fastlagt: Alle hjælpere får udleveret 1 ølbon til fredag og 2 til hhv. lørdag og søndag. Ølprisen fastsættes til kr. 45,-, vand kr. 15,- og vin pr. glas kr. 30,-.
  Ebeltoft Kystkultur festival d. 10. 11. og 12. august. Punktet udskudt til næste møde.

   
 3. Evaluering af: TS Helsingør 16. maj til 23. maj. Gode dage i Helsingør med fin placering i havnen, men maden og festarrangement under al kritik. Jørn Uz udarbejder protestskrivelse, som rundsendes til bestyrelse, inden den adresseres til TS.
  Vild med Vand (Søren Høg). Arrangementet var en succes og Rigmor deltager næste år.
  (Maleriudstilling) d. 8. til 10. juni (Jørn Uz). Desværre fungerede øl-anlægget ikke, men mange mennesker besøgte udstillingen. Bestyrelsen enig i, at arrangementet fint kunne gentages næste år med ny/nye kunstner(e).

5.    Opfølgningspunkter. 

          Ny kasserer, er der nyt? Adl Saroori har meldt sig som potentiel kasserer. Bestyrelsen              godkendte, at han kan optages som A-medlem.
          Momsfritagelse, orientering fra Palle D. Palle D. rundsender dokumenter til bestyrelsen,            som henviser til momsfritagelse for Rigmor, når faktura skal udstedes. Palle får                        fremtidigt de fakturaer, der er relevante, og sørger for momsfritagelse.
          Udskiftning af lysstofrør i FMF. Rør, der ikke kan nås fra stillads, skydes ned af PD.
          Rettelser til hjemmesiden. Er sket.
          Musik-Events på Havnen. Uddebatteret.
6.       Eventuelt: Fremover aftales ølpolitik med den pågældende tovholder. Palle spørger Ole            Helmig, om han vil underholde på klaver ved havnefest. PD undersøger også, hvor                  piano evt. kan skaffes.

Jørn Uz Ruby
Referent, næstformand