Referat af

Generalforsamling lørdag d. 16.02.2019 kl. 10.00 i Sejlkubben Ebeltoft Vigs klubhus ”Bundstokken” på Skudehavnen 2A, 8400 Ebeltoft

 1. Valg af dirigent og referent. 
  Som dirigent blev valgt Keld Farver. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og overlod ordet til formanden.

   
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
  Torkil Pugh gennemgik, hvad der var sket i foreningen i årets løb. Den fulde ordlyd af beretningen kan læses
  her. Uden for referat tilføjede Torkil, at vi i juni måned får besøg af en flotille af færøske skibe, som bl.a. kommer til Ebeltoft. Desværre falder besøget sammen med det årlige træskibstræf, som i år afholdes i Holbæk i dagene 6.-10. juni. På førstkommende bestyrelsesmøde vil vi tage stilling til, hvordan vi priorierer de to begivenheder. Formandens beretning blev godkendt med applaus.
 1. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget. 
  Den nye kasserer, Adel Saroori forelagde årsregnskab for 2018 og budget for 2019. Torkil Pugh forklarede de forskellige poster. Årsregnskabet udviste indtægter for i alt kr. 99.854, 53, og udgifter for i alt kr. 92.872,53. Årets overskud er overført til vores konto, som pr. 31.12.2018 lød på kr. 103.262,93
  Budgettet for 2019 forudser indtægter for kr. 96.500 og udgifter for kr. 134.000. Den store difference skyldes bl.a., at Rigmor skal have udskiftet et bord på Fregat-værftet.

   
 2. Fastlæggelse af kontingent for A medlemmer og støttemedlemmer.
  Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent for A-medlemmer og støttemedlemmer fortsat skal være henholdsvis kr. 1000,00 og kr. 500,00.
 1. Indkomne forslag.
  Der var ingen indkomne forslag
 1. Valg af bestyrelse: 
  På valg er Torkil Pugh (modtager ikke genvalg). Torkil Pugh trådte ud af bestyrelsen.
  På valg er Calle Petersen(modtager genvalg - Calle Petersen blev genvalgt.
  På valg er Søren Høg (modtager genvalg). Søren Høg blev genvalgt.
  På valg er Adel Saroori (modtager genvalg). Adel Saroori blev genvalgt.
  Første suppleanten, Palle Dannemand, som var indtrådt midlertidigt i bestyrelsen på den tidligere kasserers plads, blev valgt ind som ordinært bestyrelsesmedlem.

   
 2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: 
  Som 1. suppleant valgtes Oluf  ”Luffe” Hamann.
  Som 2. suppleant valgtes Irene Constantin.

   
 3. Valg af af revisor: 
  Nuværende revisor Oluf ”Luffe” Hamann (modtager genvalg). Oluf ”Luffe” Hamann blev genvalgt

   
 4. Valg af revisor suppleant: 
  Nuværende suppleant Niels Vinther (modtager genvalg). Niels Vinther blev genvalgt.

   
 5. Eventuelt.: 
  Thorkild Hansen foreslog at foreningen evt. delte Rigmorhuset med andre af havnens foreninger for at spare udgifter til husleje. Forslaget vil indgå i bestyrelsens første møde. 

  Den afgående formand rettede en personlig tak til den mangeårige kasserer, Jørgen Petersen, for hans indsats i foreningen og konstaterede ved den lejlighed, at han i Jørgen P. havde fundet sin overmand i stædighed. Derefter overrakte han Jørgen P. en Rigmor-nål.

  Næstformanden rettede en stor tak til den afgående formand, Torkil Pugh og den afgående kasserer Jørgen Petersen. Han sagde bl.a., at det var ”med nogen betænkelighed, at han selv tog stafetten som formand efter Torkil, … for det er vist ingen overdrivelse at sige, at Rigmor er Torkils opfindelse. Sammen med sin studiekammerat Poul-Erik Clausen fandt (han) det medtagne vrag af Rigmor i Fregathavnen, hvor det havde ligget i tre år. Det lykkedes dem at få samlet en kreds af træskibsentusiaster, rejse penge til at købe skibet og få det restaureret. ”Det er vi mange, der i dag er dig taknemmelig for.”

  Om Jørgen Petersen sagde den nye næstformanden: ”Du har ikke alene været vores kasserer, der vogtede nidkært over foreningens pengekasse. Du har også været indpisker, hverver og en utrættelig fundraiser, der oven i købet ofrede en klækkelig sum til foreningen fra indsamlingen på din egen 80 års fødselsdag. Det siger vi dig inderligt tak for.”

  Bestyrelsen konstituerede sig således:
  Formand: Jørn Uz Ruby.
  Næstformand: Palle Dannemand.
  Kasserer: Adel Saroori.
  Sekretær: Irene Constantin.
  Calle Petersen. 
  Torben Kirkegaard.
  Søren Høg.
  Uwe Beu.

  Suppleanter: 
  Oluf Hamann.
  Irene Constantin.

Referent
Jørn Uz Ruby