REFERAT

Bestyrelsesmøde 12. april 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Keld Farver, Torben Hansen, Søren Høg, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen, Oluf Hamann.

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 8. marts godkendt uden kommentarer.

   
 2. Økonomi
  Foreningen har fortsat en god og sund økonomi. Der er p.t. ingen udestående fordringer.

   
 3. Status på overdækning
  Forløber planmæssigt.

   
 4. Møde med skibsbyggere
  Palle orienterede om, at der er indgået en forhåndsaftale med Djurslands Bådbyggeri v/Jakob Rasmussen og Jens Martensen. Aftalen gælder udskiftning af damdæk og iværksættes efter nærmere aftale. Eventuelle ekstra arbejder skal aftales særskilt, inden et sådant arbejde igangsættes.

   
 5. Orientering fra Halmøde
  Formanden kunne berette, at halrådet henstiller til, at der foretages en oprydning i hallen. I forbindelse besøg af forskningsskibet Auroras besøg i Ebeltoft, tilstræber vi at være synlig i form af en slags åben båd arrangement. Arrangementet løber af stablen den 20. april fra kl. 16.30 – 19.00.
  3. juni 2023 afvikles der arrangementet ”Kartoffelkalas”. Rigmor stiller med 2 personer til hjælp ved afviklingen. Knud Erik påtager sig til at finde de 2 personer.

   
 6. Status fra Beddingsudvalg
  Der afsendt ansøgning til såvel kommunen og Nationalparken til projektet. Vi kan ikke få svar så betids, at vi kan nå at søge at lave LAG ansøgningen til forundersøgelsen.
  Der forsøges at lave delprojekter, som muligvis kan være med til at igangsætte projektet.

   
 7. Sammensætning og bemanding af diverse råd og udvalg
  Torben og Steen Roar kommer med forslag til sammensætning af Fagligt Råd. Jørn Uz Ruby snakker med Torben Kirkegaard og Oluf Hamann om tovholderrollen.
 1. Forslag om mål for sejlture, herunder evt. bil/bustur til Pinsestævnet i Aalborg
  Rigmor deltager ikke i Pinsestævnet i år.

   
 2. Havnefest.
  Havnefest er aflyst i 2023. Vi arbejdet med et forslag om en sommerfest for medlemmer i stedet for.

   
 3. Eventuelt

Vild med Vand afholdes lørdag den 10. juni 2023. Vi deltager eventuelt med få aktiviteter, bl.a. med en pølsevogn ved den røde hal og opstart af Rigmor. Slupkoret er hyret af Vild med Vand til underholdning to steder - bl.a. andet i den røde hal. Palle er tovholder på arrangementet.

Knud Erik orienterede om stade for uddannelsen af nye skippere, hvor der p.t. er seks tilmeldte.

Referent
Søren Høg