REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. oktober 2019 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Palle Dannemand, , Calle Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Uwe Beu
Fraværende: Oluf Hamann, Irene Constantin, Jørn Uz Ruby, Adel Saroori

Som konsekvens af formandens fravær, overtog næstformand Palle Dannemand mødeledelsen.

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2019 – Godkendt uden bemærkninger.

2) Økonomi

  1. Status (Adel) – Udsat til næste møde
  2. Status på prokurasag - underskrifter til bank. Få mangler at underskrive
  3. Status fra fundraisingudvalg (Palle & Søren) – Flere opgaver kører.

3) Svar på klage fra Poul-Erik Clausen. Søren Høg udarbejder svar.

4) Nye vedtægter (se vedhæftede forslag) – Vi fastholder vedtægternes ordlyd og SH meddeler forslagsstilleren vores holdning.

5) Ny repræsentant til næste års Kystkulturfestival – Udskydes til næste møde.

6) Æblesejlads (Torben K.) – Orienterede om vores andel i sejladsen på samme betingelser som sidste år. Interesserede i at være med i sejladsen med æbler skal melde sig til Torben Kirkegaard.

7) Bedding ultimo oktober. Rigmor skal trækkes på bedding for at blive besigtiget af Skibsbevaringsfonden med henblik på opnåelse at deres støtte.

8) Forsikring af jollerne (SH). Jollerne er ansvarsforsikret hele året, men ikke når jollerne ligger for svaj. Ombordværende skibsførere og andre der låner jollerne skal have duelighedsbevis og være selvforsikret. Ansvarsforsikringen dækker ikke personer i jollerne.

Evt.: Torben Kirkegaard fremlagde et forslag til ændret indretning af FMF huset. Punkt tages med på næste bestyrelsesmøde, hvis forslaget fortsat er gældende.

Ref. Søren Høg