REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. september 2018, kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Calle Petersen, Palle Dannemand, Adel Saroori.

Ikke til stede: Oluf Hamann og Ewe Beu

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af møde referat fra d. 15. august 2018. Ok. Bortset fra pkt. 8. Fire nye sponsorer rettes til to.
   
 2. Økonomi, orientering (Adel). Budgettet for Biologen forhøjes med kr. 1.000 til kr. 3.000. Nyt kontonummer i Sparekassen Kronjylland er 9360 - 0013430705.
   
 3. Bankskifte, status pt. (Adel). Adel etablerer mobil-pay i banken.
 4. Erhvervsforsikring ved Forsikringsselskabet Tryg (Torkil). Forsikringen i Tryg, kr. 4000 årligt, opsiges, da vi ikke kan garantere, at værktøjet altid befinder sig i aflåst rum.
   
 5. Ålegilde d. 20. oktober 2018 (Festudvalg). Jørn Uz udsender på festudvalgets vegne forespørgsel til medlemmer om tilslutning til ålegilde.
   
 6. Julefrokost d. 24. november 2018 (Festudvalg). Planlægning tages op på festudvalgets møde 25. september.
   
 7. Julemarked d. 8. december 2018 (Festudvalg). Planlægning tages op på festudvalgets møde 25. september
   
 8. 10 års forenings jubilæum d. 17. juni 2019 (Torkil). TP gjorde opmærksom på næste års jubilæum, der skal markere, at Rigmor-foreningen fylder 10 år som åben forening 17. juni 2019.
   
 9. Revidering af og tilføjelser til års kalenderen (Torkil). Første bestyrelsesmøde 2019 afholdes 23. januar, næste møde 13. februar og generalforsamlingen fastsættes til 16. februar 2019. Herefter afholdes hvert bestyrelsesmøde 2. onsdag i hver måned, undtaget i juni måned. 
   
 10. Opfølgningspunkter. 
 • Overskud EKF. ​Endeligt regnskab viste overskud på kr. 19.908. Akkumuleret overskud er herefter kr. 60.500. Når det akkumulerede overskud overstiger kr. 75.000, udloddes overskuddet til de deltagende foreninger. 
 • Sletning af Anne-Lise i fartøjsfortegnelsen (Torkil). TP meddelte, at Anne-Lise nu er slettet af Søfartsstyrelsens fartøjsliste.
 • Nye sponsorer: Martin Juhl og Bjarne Haa (Palle). PD oplyste, at begge sponsorer nu har indbetalt hver kr. 1000.
 • Reservedele til Rigmor. Torben H., Torben K. og Uwe Beu sendes på ekspedition til Sæby for at se på reservedele til Rigmors motor. De får i opdrag at lave en prioriteret liste over reservedele og melder tilbage til bestyrelsen.
 • Formandsskifte, evt. emner. TP lovede at lave en liste over de opgaver, han som formand har varetaget. Listen skal indgå i bestyrelsens overvejelser over, hvem man mener, kan varetage opgaven som ny formand efter næste generalforsamling. Så snart listen foreligger, indkalder Jørn Uz den øvrige bestyrelse til en foreløbig drøftelse af nyt formandsemne.
 • Medlemskab til Pavia. Punktet vedtaget og godkendt.
 • Hjelm-turen d. 2. september. Turen resulterede i fire nye støttemedlemmer.
 • Tur til Sejrø. Turen afhænger af vejret. Niels Vinther har erklæret sig villig til at være skipper på en weekendtur, enten til Sejrø eller Tunø. Invitation til medlemmer vil blive udsendt med kort frist, hvis vejret indbyder til det.

     ​11 . Evt.: TP overrakte Søren Høg lister til ajourføring af medlemslisten på hjemmesiden.

Mvh
Jørn Uz Ruby
Referent