REFERAT

Bestyrelsesmøde - 09. februar 2022, i den Røde Hal.

Til stede:
Jørn Uz Ruby, Oluf Hamann, Palle Dannemand, Uwe Beu, Søren Høg.

Afbud:
Sonnich Jensen, Keld Farver, Knud Erik Nielsen, Torben Hansen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt uden bemærkninger.

   
 2. Økonomi – herunder årsregnskab og budget til generalforsamling.
  Regnskabet ser godt ud. Der afholdes snarest et overleveringsmøde med Knud Erik, der er vores kasserer fra næste sæson. Desuden udarbejdes der særskilte regnskaber til de fonde, der har ydet os støtte. Betaling til skibsværftet sker efter den fastlagte plan.

   
 3. Status på nøgler
  Der er nye nøgler til Rigmors faciliteter til de A-medlemmer, der måtte ønske det. Henvendelse til næstformanden med henblik på udlevering.

   
 4. Status for arbejdet i Bønnerup
  Torben havde i sit fravær fremsendt et fyldestgørende notat om hvordan arbejdet i Bønnerup skrider frem, samt en fin beskrivelse af arbejdet med vores øvrige både.
  Torben efterlyser folk til arbejdet med Rigmor og bådene.

   
 5. Masten
  Ole Sørensen har udbedret rådskaderne på stormasten til Rigmor, så den er klar til montering når Rigmor kommer til Ebeltoft. Vi forventer dog, at der skal laves en ny og mere holdbar mast i løbet af 2-3 år. Vi har modtaget et tilbud fra Bønnerup Skibsværft, der i bekræftende fald kan levere mast og beslag m.m. klar til isætning. Prisen er p.t. et overslag og vil selvfølgelig blive forhandlet, så vi får så sikker en mast som muligt - til billigst mulig pris, hvis arbejdet henlægges til dette skibsværft.

   
 6. Møde om samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge (Jørn og Søren)
  Orientering om møde med Nationalparken, vedrørende vores ungeprojekt, der går ud på at bibringe unge mennesker viden om fiskeri i gamle dage, samt formidling af kystkultur. Forslaget blev godt modtaget af Nationalparken, der gerne vil være med på et vist niveau, som dog skal afstemmes efter projektindholdet.
  Vi skal fremlægge vores forslag til ide og projektindhold, lave et overslag over den forventede årlige omkostning, samt udarbejde en form for undervisningsmateriale. Nationalparken undersøger, hvorvidt deres egen projektudvikler kan deltage i udformningen af undervisningsforløbet m.m.

   
 7. Ændring af status for fiskerihavnen
  5 foreninger med tilhørsforhold i fiskerihavnen, erhvervsfiskerne og Nationalparken har i fællesskab udarbejdet et forslag om udvikling af fiskerihavnen til fiskerikulturhavn. Bestyrelsen besluttede at være medunderskriver af forslaget, der videresendes til kommunen.

   
 8. Pinsestævne 2024
  Forslag om af afvikling af Træskibssammenslutningens Pinsetræf i Ebeltoft, i 2024, forløber planmæssigt i forhold til de involverede parter.

   
 9. Vild med Vand den 11. juni 10.00-16.00.
  Møde indkaldt til den 1. marts - Palle Dannemand deltager som Rigmors repræsentant. Vi byder ind med samme koncept som sidste år?

   
 10. Generalforsamling
  Generalforsamlingen afholdes den 26. februar kl. 10.00 i Sejlklubbens lokaler, med efterfølgende let måltid.

  Der er udarbejdet ændringsforslag til vedtægterne, som frembragt under sidste års generalforsamling. Ændringsforslag, regnskab og budget fremsendes før generalforsamlingens afholdelse.

  På valg til bestyrelsen er Palle Dannemand, Keld Farver og Uwe Beu. Alle er villige til genvalg.

  På valg som suppleanter er Torben Hansen og Sonnich Jensen. Begge stiller op til genvalg.

   
 11. Eventuelt
  Intet under eventuelt.

Referent
Søren Høg