REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 08. maj 2019 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Calle Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin og Adel Saroori.

Fraværende: Oluf Hamann. 

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. april 2019 – Godkendt!
 
2) Økonomi, orientering (AS)
Kopi af regnskabet blev udleveret til bestyrelsen, og Adel kunne bekræfte, at det stemmer. Dog ser det ud til at huslejen for Rigmorhuset er betalt to gange. Adel kendte ikke umiddelbart til årsagen, men vil snarest muligt diskutere dette samt andre eventuelle opdateringer med Jørgen P. Der var ingen yderligere kommentarer. 
 
3) Status for jubilæumsforberedelser (JUR)
a) Udstillingen: orientering fra udvalget (JUR)
På grund af stort arbejdspres besluttes det at udskyde jubilæumsfesten, så den placeres samtidig med Havnefesten.
JUR er i gang med at arbejde på tekst og billeder til de 36 temaplancher, der skal udstilles, og det blev diskuteret, hvordan de bedst kunne præsenteres på stativer, samt hvilket materiale fotostaterne skulle klæbes op på. 
 
b) Afviklingen: Fordeling af opgaver (IC)
Irene har udarbejdet et oplæg over de opgaver, der skal løses før, under og efter jubilæet. De blev gennemgået på bestyrelsesmødet, og det blev diskuteret, hvilke opgaver der var relevante i situationen. Et fælles havnefest/jubilæumsudvalg blev nedsat, og et møde tirsdag den 14. maj klokken 17:00 i Rigmorhuset blev fastlagt.
 
c) Økonomien (JUR)
Jørn har fået tilbud på trykning og opklæbning af plancher. Budgettet er på godt 7.000 kr. Irene vil få et alternativt tilbud hos Silkeborg Bogtryk så vi sikrer, at vi får plancherne lavet til den billigst mulige pris. 
 
d) Konsekvenser (Alle)
Det er vigtigt, at kommunen snarest muligt adviseres om disse ændringer, da vi har fået tilskud til jubilæet på 10.000 kr.
Den Røde Hal skal hurtigst muligt bookes til jubilæumsarrangementet den 12 juli.
Borgmester og sponsorer skal hurtigst muligt inviteres. JUR har udarbejdet et forslag til en invitation til borgmesteren.
Der skal udarbejdes budget for forplejning og diverse aktiviteter i forbindelse med jubilæumsdagen.
 
4) Status fra udvalg 
a) Rapport fra Fagligt Råd (TK & UB)
Torben og Uwe kunne præsentere et flot og grundigt oplæg til fremtidige vedligeholdelses-arbejder på Rigmor. Efter beddingsopholdet på Fregatværftet i påsken, er det afgjort, at der er behov for fremtidige omfattende renoveringsarbejder på Rigmors skrog inden for de kommende år. Der vil blive indkaldt en person fra Skibsbevaringsfonden til vurdering af de skader der skal udbedres. 
 
b) Handlingsplan: diskussion af strategi (TK; UB & JUR)
JUR har bedt om tilbud fra to udbydere (Grenå og Bønnerup), men har ikke hørt fra dem endnu. JUR tager endvidere fat i Skibsbevaringsfonden, for at anmode om en eventuel dækning af nogle af udgifterne.
 
c) Fundraising: nyt om fonde, sponsorer (PD)
Palle Dannemand kunne oplyse at det er planlagt at opsøge nye sponsorer -  blandt andet Kvadrat, Vilhelm Kiers fond samt Salling Fondene. Endvidere skal Mikkel Beha rykkes for tilsagn om overtagelse af sponsorat fra Troels Kløvedal.
Der er planer om at lave et oplæg til et skrift omkring Rigmor, der kan sendes til sponsorer, med oplysning om historie, foreningen, formål med videre.
 
d) Kystkulturfestival (TK)
Torben Kirkegaard kunne oplyse, at Kystkulturfestivalen kører på skinner. Intet andet at bemærke.
 
5) Eventuelt
Der var intet at bemærke under eventuelt.
 
Referent: Irene Constantin