Referat

Foreningen Ålekvasen Rigmor, generalforsamling - afholdt den 17. februar 2024 i sejlklubbens lokaler på havnen.

 1. Valg af dirigent og referent.
  Thorkild Hansen blev valgt til dirigent. Som referent valgtes Søren Høg.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  Der var 18 A stemmeberettigede medlemmer mødt til generalforsamlingen.

  I alt var der fremmødt 36 medlemmer.

   
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  Formandens beretning kan ses på hjemmesiden og blev godkendt enstemmigt.

   
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
  Kassereren fremlagde regnskabet, der i var udsendt til A-medlemmerne.
  Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
  Fomanden orienterede forsamlingen om det indeværende års budget, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål fra forsamlingen.

   
 4. Fastsættelse af årskontingent for A, støttemedlemmer og ungdomsmedlemmer for førstkommende år.
  Vedtaget at A-medlemmer betaler 1.000 kr., Støttemedlemmer 500 kr. og ungdomsmedlemmer 50 kr.

   
 5. Indkomne forslag.
  Ingen forslag modtaget

   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4.
  På valg er:
  Palle Dannemand (valgt)
  Keld Farver (valgt)
  Torben Hansen (valgt)

   
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  På valg er:
  teen Roar Pedersen og Sonnich Jensen (begge valgt)
 1. Valg af revisor.
  På valg er:
  Thorkild Hansen (valgt)

   
 2. Valg af revisorsuppleant.
  På valg er:
  Sonnich Jensen (valgt)

   
 3. Eventuelt.
  Keld Farver orienterede om de genindførte ugentlige møder.
  Som udgangspunkt er møderne fastsat til hver torsdag kl. 10.00.
  Keld omtalte endvidere, at møderne også er møder, hvor der diskuteres hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres og eventuelt hvem, der kan og vil deltage i udførelsen af disse opgaver.
  Keld er tovholder/fødselshjælper med hensyn til at få sat struktur på møderne. Det understreges, at alle er velkomne – også selvom man ikke skal lave noget fysisk.

  Henrik takkede for turen til Hjelm og oplyste, at vi er hjertelig velkomne på Hjelm - også selvom ejerfamilien ikke er der.

  På forespørgsel blev det oplyst, at vi ikke er under tilsyn af skibstilsynet. Det er begrundet i, at vi ikke sejler med betalende passagerer.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 10.55.

Referent – Søren Høg

----------------------------------------------------------------------------------------------

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende møde.

Formand: Jørn Uz Ruby
Næstformand: Palle Dannemand
Kasserer: Knud Erik Nielsen
Sekretær: Søren Høg
Bestyrelsesmedlem: Keld Farver
Bestyrelsesmedlem: Torben Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Oluf Hamann

Referent
Søren Høg