REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. februar 2020 

Til stede: Jørn Uz Ruby, Adel Saroori, Palle Dannemand, Torben Kirkegaard, Søren Høg,, Uwe Beu

Afbud:  Oluf Hamann, Irene Constantin, Calle Petersen.

DAGSORDEN

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2020 - Referat godkendt.

2) Økonomi

  1. Økonomi – Regnskab og budget goekendt. Opkrævning for pladsleje i fiskerihavnen vedrørende vores små både, resulterer i en ny ansøgning til Syddjurs Kommune g kan få indflydelse på budgettet for det kommende år.

3) Generalforsamling – Bestyrelsen indstiller Oluf Hamann til  bestyrelsen til erstaning af Calle der har bedt sig fritaget for bestyrelsesarbejde. Som ny suppleant indstiller bestyrelsen Torben Hansen

4) Vedtægtsændringer – Forslag gennemgået og præsenteres på generalforsamlingen.

5) Status på udbudsmateriale. Det udarbejdede materiale blev gennemgået og revideret og er nu klar til fremsendelse som udbudsmateriale til 2 træskibsværfter, for indhentning af pris.

6) Status på beddingsophold bestilt fra 4. – 13. april. Torben Hansen forespørges om han vil være tovholder på projektet.

7) Optagelse af nyt A-medlem. Morten Dannemand - blev godkendt – når formalia er indfriet.

8) Evt.

Referent
Søren Høg