REFERAT
Foreningen Ålekvasen Rigmor
Generalforsamling den 22. marts 2015


Der var fremmmødt 38 personer, heraf 19 A- medlemmer.


1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Oluf Hamann foreslået og valgt. Referent: Thorkild Hansen foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen og den eventuelle ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt jfr. vedtægten.

2. Bestyrelsens beretning
Torkil Pugh fremlagde beretningen, som blev godkendt med bemærkninger om, at 2014 havde været et år, vi alle kan være særligt tilfredse med og stolte af.

3. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget.
Årsregnskab 2014:
Jørgen Petersen fremlagde årsregnskabet. Pr. 31. januar 2015 har vi en foreningsformue på omkring 66.000 kr.

Budget 2014:
Jørgen Petersen fremlagde budgettet til orientering.

4. Fastlæggelse af kontigent for A-medlemmer og støttemedlemmer.
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent, kr. 1.000 for A-medlemmer og kr. 500 for støttemedlemmer. Kontingent vedtaget.

5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Forslag til ændring af en række forhold primært affødt af Foreningens udvikling og større engagement på indtægtsgivende aktiviteter.

6. Afstemning om vedtægtsændringer
Alle stemte for vedtægtsændringerne, og dermed bortfaldt behov for ekstraordinær generalforsamling.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

8. Valg af bestyrelse:
På valg er Jørgen Petersen( modtager genvalg ) – valgt.
På valg er Søren Høg ( modtager genvalg ) – valgt.

På valg er Torkil Pugh ( modtager genvalg ) – valgt.
NB: Sonnich Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsesarbejde, hvilket betød, at 1. suppleanten Torben Kirkegaard overtog denne bestyrelsesplads i resten af valgperioden - ét år.

9. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer - udvidelse af bestyrelsen:
Jørn Uz Ruby og Carl  (Calle) Petersen - begge valgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant - Lars Johansen - valgt.
2. suppleant - Einar Werstermann - valgt.

11. Valg af revisor:
Nuværende revisor Oluf ”Luffe” Hamann ( modtager genvalg). Valgt

12. Valg af revisor suppleant:
Nuværende suppleant Niels Vinther ( modtager genvalg). Valgt.

13. Evt.:
Lotte Kirkegaard stillede forslag om, at der kunne sælges "ting og sager" når Rigmor havde arrangementer, og tilbød i den forbindelse at producere et større antal kranse. Forslaget modtaget med tak fra bestyrelsenn.

Jørgen Petersen orienterede om, at han, i anledning af hans 80-års fødselsdag, afholder reception i Fiskerihavnens Foreningshus
fredag d. 20 marts fra kl. 16.00 - 19.00 den røde hal ved biblioteket. Hanoplyste opgså, at han ikke ville modtage personlige gaver, men håbede meget, at gavebeløb vil blive givet til Ålekvasen Rigmor. Der opstilles en skattekiste ved receptionen til pengebeløb, men gaver kan også gives på Rigmors konto i Danske Bank  konto 4920-10467268 mærket "Jørgen P. 80 år."
Jørgen vil blive meget stolt, hvis han kan overrække et smukt beløb til Rigmors vedligehold.

Ebeltoft den 22. marts 2015

Olup Hamann, Dirigent
Thorkild Hansen, Referent