REFERAT
Generalforsamling lørdag den 26. februar 2022 kl.10:00 i Sejlklubben Ebeltoft Vigs klubhus.

 1. Valg af dirigent og referent.
  Thorkild Hansen blev valgt til dirigent og Søren Høg som referent.
  Dirigenten berettede om en kedelig nyhed, nemlig at vores mangeårige kasserer Jørgen Pedersen var afgået ved døden den 25. februar. Jørgen nlev mindet med et minuts stilhed.
   
 2. Formandens beretning.
  Formanden berettede om Rigmors tilstand og rejse i de seneste snart 2 år, hvor Rigmor har været på værft. Vi har gennem tiden fået tildelt en stor portion donationer fra forskellige fonde, som har gjort det muligt at foretage den næsten 100% istandsættelse. Vi forventer at Rigmor er tilbage i Ebeltoft i løbet foråret.

  Generalforsamlingen godkendte beretningen, med ros til bestyrelsen for det enorme arbejde, der er udført for bevarelsen af Rigmor.
   
 3. Regnskab og budget.
  Kassereren forelagde regnskabet som blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
  Budgettet blev fremlagt til orientering og fik heller ingen bemærkninger fra generalforsamlingen.
   
 4. Fastsættelse af kontingent for førstkommende år.
  Kontingent er uændret 1000,- kr. for A-medlemmer, 500,- kr. for støttemedlemmer samt et medlemsgebyr på 50,- kr. for ungdomsmedlemmer, der deltager i udviklings- og uddannelsesformål.
   
 5. Indkomne forslag.
  Ingen forslag modtaget.
   
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4.
  Palle Dannemand - Genvalgt
  Uwe Beu - Genvalgt
  Keld Farver - Genvalgt
   
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  Torben Hansen og Sonnich Jensen - Begge genvalgt.
   
 8. Afstemning om vedtægtsændringer.
  § 4 - Medlemskreds og kontingent (Ny vedtaget formulering)
  Stk. 1.

  Foreningen er åben for alle. Medlemskredsen består af A medlemmer, som er aktive medlemmer samt passive medlemmer med ret til at deltage i aktiviteter på lige fod med A-medlemmer.
  Herudover kan der tegnes etårige medlemskaber for personer, der deltager i udviklings- og uddannelsesformål samt formidling af kystkultur.

  §6 - Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse (Ny vedtaget formulering)
  Stk. 6.

  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er til stede på et i god tid indkaldt bestyrelsesmøde. Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal.
  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmer - men har ikke stemmeret.

  Begge ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Thorkild Hansen og Sonnich Jensen - Begge genvalgt.
   
 10. Eventuelt
  Henrik Bencke benyttede lejligheden til at fortælle om hans og hans families ejerskab i forhold til en del af øen Hjelm og vores mulighed for at besøge øen og eventuelt med mulighed for overnatning eventuelt.

  Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke bestyrelsen for et godt arbejde i det forløbne år, ligesom han takkede dirigenten for en god og kyndig ledelse af generalforsamlingen.