REFERAT Generalforsamling lørdag den 15. februar 2020 kl. 10,00 i Sejlklubben Ebeltoft Vigs klubhus Skudehavnen 2A 8400 Ebeltoft

Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev foreslået og valgt Oluf Hamann (Luffe). Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten overlod derefter ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning
Formanden, Jørn Uz Ruby, bød velkommen til den 11. generalforsamling og startede med at opfordre forsamlingen til at rejse sig for med 2 minutters stilhed at mindes 2 af foreningens medlemmer, der desværre ikke er blandt os længere (Pavia Hamann og Niels Christian Hvillum).

Formanden takkede derefter Calle Petersen, som havde været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Jørn Uz gennemgik det forgangne års hovedbegivenheder og arrangementer samt planer for sejlads og restaureringsplaner i det kommende år.

Der var enkelte spørgsmål til beretningen, blandt andet en forespørgsel, om vi regner med helt sikkert at få tilskud fra skibsbevaringsfonden. Hertil kunne formanden svare, at intet er sikkert endnu. Vi må afvente endeligt svar, når vi har fået restaureringstilbud fra et værft. Ansøgningsfristen til Skibsbevaringsfonden er den 1. marts.

Et andet spørgsmål gik på udlåning af jollerne - om både A og B-medlemmer kan låne jollerne. Hertil var svaret ja. Alle der opfylder de fornødne krav, kan låne jollerne.

Formandens beretning blev godkendt med applaus. Den fulde ordlyd af beretningen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Adel Saroori forelagde årsregnskab for 2019 og budget for 2020.

Der blev fra salen forespurgt om regnskabet er underskreveet. Hertil kunne Adel svare, at det er godkendt og underskrevet af både kassereren, revisor og bestyrelsen.

Det blev endvidere foreslået, at regnskab og budget for fremtiden skal trykkes og lægges ud på bordene, så de fremmødte kan følge med i gennemgangen. Dette kunne bestyrelsen kun være enige i, og beklage at der ikke havde været mulighed for det denne gang, men det vil blive rettet til næste generalforsamling.

Et medlem spurgte, hvorfor de enkelte poster ikke er specificerede, således at man kan se udgifterne for jollerne hhv Rigmor. Hertil forklarede formanden, at Adel modtager uspecificerede bilag fra de folk, der arbejder på jollerne, så alle bilag kører ind under Rigmor. Det vil man forsøge at ændre i det kommende år, så udgifterne bliver opdelt.

Der blev endvidere spurgt, hvilke forsikringer der var tale om i budgettet. Svaret var, at forsikringsudgifterne dækker ansvarsforsikringer for både jollerne og Rigmor.

Det blev bemærket at ‘foreningsudgifter’ dækker over udgifter i forbindelse med arrangementer.

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

Fastsættelse af kontingent for A og støttemedlemmer for førstkommende år
Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent for A-medlemmer fortsat skal være kr. 1.000,- og for B-medlemmer kr. 500,-. Dette blev godkendt med applaus.

Indkomne forslag
Vedtægtsændringer: der er kommet et forslag vedrørende en ændring af §4, Medlemskreds og kontingent, stk. 1. Ordlyden var tidligere som følger:

”Foreningen er åben for alle. Medlemskredsen er opdelt i A medlemmer, som er aktive medlemmer og støttemedlemmer, som er passive medlemmer med ret, men ikke pligt til at deltage i pleje af skibet og aktiviteter på lige fod med A-medlemmer. Som A medlem optages op til 40 personer, som skal besidde faglige kompetencer inden for træskibsbygning, vedligehold og/eller fiskeri samt beslægtede fagområder. Medlemmerne skal yde en frivillig arbejdsindsats med restaurering og drift af foreningens både.”

Dette blev foreslået ændret som følger:

”Foreningen er åben for alle. Medlemskredsen består af A medlemmer, som er aktive medlemmer og støttemedlemmer, som er passive medlemmer med ret men ikke pligt til at deltage i pleje af skibet og aktiviteter på lige fod med A-medlemmer. A-medlemmer, som på grund af alder og sygdom ikke er i stand til at udføre frivilligt arbejde, kan dog fortsat forblive A-medlemmer. Som A medlem kan optages op til 40 personer, gerne med faglige kompetencer inden for træskibe, vedligehold, fiskeri beslægtede fagområder, eller administrativ indsigt. Det forventes at medlemmerne vil yde en frivillig indsats med vedligeholdelse og drift af foreningens både i det omfang, der er muligt for det enkelte medlem.”

Ændringen blev vedtaget.

Vedrørende forslag om ændringer af vedtægterne generelt, blev det vedtaget at nedsætte et arbejdsudvalg på 4 personer (A-medlemmer), der skal gennemgå alle vedtægter, rette dem til med bestyrelses forslag, og herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for alle A-medlemmer.

Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4
a) På valg er Palle Dannemand (modtager genvalg)
b) På valg er Torben Kirkegaard (modtager ikke genvalg)
c) På valg er Uwe Beu (modtager genvalg)
d) Calle Petersen udtræder af bestyrelsen og erstattes af 1. suppleant Oluf Hamann

Torben Kirkegaard meddelte, at han alligevel stillede op til valg, selvom han fem dage tidligere havde meddelt, at han ikke ville genopstille.

Da i alt 4 personer stillede op til de 3 ledige bestyrelsesposter, blev der foretaget en skriftlig afstemning. De fire kandidater var: Uwe Beu; Keld Farver; Torben Kirkegaard og Palle Dannemand. Valgt blev: Palle Dannemand, Uwe Beu, Keld Farver.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valgt blev:
 Irene Constantin (1. suppleant) og Torben Hansen (2. suppleant).

Valg af revisor og revisorsuppleant
Thorkild Hansen blev valgt til ny revisor, og Sonnich Jensen blev valgt til revisorsuppleant.

Eventuelt

Jørgen Bækdahl hvorfor om der ikke mere var møde i FMF hallen klokken 9.00 - 12.00 om søndagen som tidligere. Den tidligere forman kunne konstatere, at de tidligere ‘klokken 9 møder’, er løbet ud i sandet.

Torben Hansen opfordrede til at så mange som muligt deltager i beddingsarbejdet fra 4.-13. april. Der er behov for ca. 4 mand per dag.

Det blev konstateret, at jollerne kommer til at ligge i hallen hurtigst muligt.

Thorkild Hansen opfordrede til at også B-medlemmer bruger jollerne - og hjælper med at holde dem i stand.

Palle Dannemand fortalte at hans søn, nu er indtrådt i foreningen som A-medlem, og håber, at det er et tegn på, at flere unge mennesker vil begynde at interessere for Rigmor-foreningen.

Formanden takkede for god ro og orden på Generalforsamlingen, og takkede Luffe for at styre generalforsamlingen igennem med fast hånd. Endvidere fortalte han, at et arbejdsudvalg til vedtægtsændringerne bliver nedsat dags dato. Medlemmerne af vedtægtsudvalget blev: Thorkild Hansen, Søren Høg, Oluf Hamann, Jørn Uz Ruby

Ialt 38 medlemmer var til stede på Generalforsamlingen. Heraf 19 A-medlemmer.

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig
Jørn Uz Ruby: Formand
Palle Dannemand: Næstformand
Adel Saroori: Bestyrelsesmedlem og kasserer
Søren Høg: Bestyrelsesmedlem og Webmaster
Uwe Beu: Bestyrelsesmedlem
Oluf Hamann: Bestyrelsesmedlem
Keld Farver: Bestyrelsesmedlem
Irene Constantin: 1. suppleant og Sekretær
Torben Hansen: 2. Suppleant

Thorkild Hansen: Revisor
Sonnich Jensen: Revisorsuppleant.

Referent: Irene Constantin