REFERAT

Bestyrelsesmøde 8. november 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Palle Dannemand, Sonnich Jensen.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 11, oktober godkendt uden kommentarer.
 1. Økonomi
  Økonomien ser stadig sund ud.

   
 2. Status Rigmor på bedding
  For at sikre en bedre information til bestyrelse m.m. er det Fagligt Råds tovholders ansvar at holde medlemmer af det Faglige Råd inddraget og orienteret om rådets arbejde samt sikre at bestyrelsen holdes grundigt orienteret om pågående arbejder og deres forventede økonomi.
  Torben Hansen meddeler på næste bestyrelsesmøde hvem der fremadrettet er med i Fagligt råd.
  Torben orienterede om status for Rigmors stade, nu hvor den er på bedding. Reparationsarbejdet er påbegyndt og en planke er allerede skiftet. Arbejdet fortsætter som planlagt, med udskiftning af de 3 sidste planker. Arbejdet forventes afsluttet medie november 2023.

   
 3. Orientering om opmåling
  Fra Djurslands Bådebyggeri har vi modtaget en udførlig beskrivelse af de renoveringsarbejder, der skal foretages på Rigmor. Materialet bruges til en specifik udfærdigelse af udbudsmateriale og prisberegning. Det færdige materiale skal anvendes i fondsansøgninger.

   
 4. Fundraising
  Tilsagn fra en fond om nt tilskud under forudsætning af, at der kan opnås fuld finansiering af det projekt pengene er tænkt brugt på.

   
 5. Julefrokost
  Afholdes den 25. november 2023, med start kl. 18.00.

   
 6. Julemarked
  Julemarked afholdes i dagen 1. – 3. december i Den Røde Hal. Invitationer til stadeholdere er udsendt.

   
 7. Eventuelt
  Formanden har udsendt en opfordring til medlemmerne, om hvordan de og foreningen Ålekvasen Rigmor kan komme til at spille en mere aktiv rolle i miljødebatten og hjælpe med at oplyse - navnlig unge - om det danske kystmiljøets katastrofale tilstand. Brevet understøtter vores projekt vedrørende formidling af kystkultur for unge mennesker.
  Vi har modtaget en henvendelse om mulig hjælp. Vi afventer yderligere fra vedkommende.

  Vi har fået en henvendelse fra en engelsk bådebygger, der har planer om at lave ” Bådebygger Akademi i Ebeltoft. Vores interesse og eventuelt medvirken i projektet afventer yderligere information.

  Kassereren foreslog at vi skal sælge den skrue vi har liggende, som vi ikke kan bruge.
  Til næste bestyrelsesmøde foreligger der forslag til, hvad der kan sælges. Steen og Torben har opgaven.

  Steen foreslog, at vi genoptager de uofficielle torsdagsmøder ligesom han foreslog, at der skal være en fast turnusordning om hvem, der skal tage den aktuelle vagt med hensyn til indkøb og kaffebrygning m.m. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.


   

Referent
Søren Høg