REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts 2020 

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin, Adel Saroori, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen.

Godkendelse af referat fra digitalt bestyrelsesmøde den 8. april 2020
Godkendt

Økonomi - status på regnskab og budget

  • Ajourføring på hjemmesiden - Søren kunne bekræfte, at hjemmesiden er ajourført.
  • Medlemmernes indbetalinger - Flere medlemmer - både A-medlemmer og støttemedlemmer - har endnu ikke betalt for medlemsskab. Adel sørger for at udsende rykkere snarest muligt.
  • Status på budget efter beddingtur og udsigterne for resten af året uden indtægter fra havnefest? - Jørn har modtaget revideret årsregnskab fra Jørgen P. Adel, Jørn og Palle sørger for, at der bliver udarbejdet en procedure for fremtidig udarbejdelse af årsregnskaber.
  • Palle har modtaget regnskab for udgifter til beddingturen, og vil udarbejde en endelig opgørelse af, hvordan udgifterne forholder sig i forhold til budget. Torben kunne oplyse, at der er lidt materiel (maling, etc.) til overs.

Status på beddingtur
Er forløbet tilfredsstillende?  - Torben H. fastslog, at beddingturen er gået over al forventning. Rigmor var færdig efter bare 5 dage på bedding, hvilket - ifølge Torben - aldrig er sket før. Lidt småting mangler at blive færdiggjort. Torben var yderst tilfreds, og takkede de mange hjælpere for udførelse af et fantastisk stykke arbejde.

Er Rigmor sejlklar til sæsonen? - Der har været lidt efterreparationer med bl.a. sætninger i agterenden af damkassen.

Uddannelse af skippere
Sejladsudvalget har afholdt et møde tidligere på året med henblik på uddannelse af flere skippere samt fastlæggelse af sejlsæsonen 2020. Der er lavet en plan for skipperuddannelsen hvilket medfører, at undervisningen kommer til at foregå individuelt. Torben Kirkegaard, Sonnich Jensen underviser hver to nye skippere, og Steen Roar underviser i fortøjning og havnemanøvrer.

Sommerens sejladser
Desværre er årets Pinsetur og TS-træf aflyst i år, men der er planlagt ture i juni, juli og september til Langør og Ballen på Samsø, samt til Sejerø. Desuden bliver onsdagssejladserne genoptaget snarest muligt. Irene vil sende invitationer via mail til disse, når en skipperplan ligger klar.

Status på vedtægtsændringer
Søren havde inden dagens møde fremsendt de forslag til ændringer af vedtægterne, som blev foreslået på den seneste generalforsamling, og som blev henvist til udvalgsbehandling. Søren bad bestyrelsen om at komme med kommentarer til ændringerne, og han indkalder snarest udvalget, Thorkild Hansen, Jørn Uz Ruby og Oluf Hamann til møde, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af ændringerne.

Pladser til jollerne
Vores to joller ligger på udvalgte pladser i havnen, og er låst fast. Der er ansat en ny havnefoged, og vi har endnu ikke modtaget hverken kontrakter eller opkrævning for pladserne. Søren vil kontakte havnefogeden, og sikre at vi har pladserne - og friplads til Rigmor.

Ny Rigmorflaske
Formanden kunne fremvise et billede af en ny Rigmor-flaske til snaps. 10 flasker er foreløbig bestilt.

Status på Ruth
Jollen er i en meget dårlig stand, hvorfor jollen skrottes til evt. andet formål.

Eventuelt
Torben kunne oplyse, at der har været en forespørgsel på, om Rigmor vil overtage ansvaret for Rampen til ”Funny Boat” forlystelsen, der har været brugt i forbindelse med tidligere Havnearrangementer. Bestyrelsen mente dog ikke, at vi kan lægge den ekstra byrde på foreningen, og det blev besluttet at takke nej til tilbudet.

Endvidere kunne Torben oplyse, at vi kvit og frit kan låne en lift på havnen, og det vil vi takke ja til, så vi kan få foretaget det arbejde, der mangler i riggen.