REFERAT

Bestyrelsesmøde 21. juni 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Keld Farver, Oluf Hamann, Søren Høg, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen, Palle Dannemand, Torben Hansen.

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 10. maj godkendt uden kommentarer.

   
 2. Økonomi
  Foreningen har fortsat en god og sund økonomi. Alt er betalt og der er ingen udeståender.
  Formanden oplyste, at der igangsættes arbejdet med et nyt og meget specifikt udbudsmateriale i samarbejde med Skibsbevaringsfonden. Udbudsmaterialet skal dække en stor del af de resterende vedligeholdelsesopgaver på Rigmor.

   
 3. Resultat Vild med Vand
  Vild med vand gav et mindre overskud til Rigmors konto.

   
 4. Status på skipperuddannelse
  Uddannelse forløbet meget tilfredsstillende og har indtil nu giver en forventet skippertilgang på 5 personer. Der afholdes et teorikursus i starten af juli.

   
 5. Sankthansaften
  Vi har modtaget en invitation fra Ebeltoft Træskibssammenslutning, til grill og hygge. Formanden kontakter foreningen om antal deltagere.

   
 6. Musik på Kajen i juli
  Restaurant Stockfleth afholder 4 onsdagsarrangementer (13.00 – 16.00) med musik i fiskerihavnen. Vi kobler os på arrangementet med pølsevogn og salg af øl ved Rigmor. Aftenen afsluttes med den i forvejen planlagte sejltur onsdag aften.

   
 7. Havnefest i Bønnerup
  Der udsendes en invitation til medlemmerne om at deltage i arrangementet. Pris pr. deltager kr. 100,- der dækker brændstof.

   
 8. Brug af Rigmor
  Bemanding af Rigmors onsdagssejladser blev diskuteret. Der planlægges en fast procedure for tilmelding til onsdagssejladserne. Formanden laver en beskrivelse af proceduren, som sendes ud til medlemmerne, der så har mulighed for at tilmelde sig til de ture, de har ønske om at være med på. Formanden indkalder til møde med skipperne med henblik på en planlægning.

   
 9. Forslag til sommertogter
  Der var fremsat forslag om en dagstur til Ballen, Samsø med frokost i land, med en forventet varighed på ca. 10 timer, med forventet afgang kl. 08.00 samt et forslag om en weekendtur Sejerø med øhop i de nære farvande. Formanden tager punktet op på et kommende skippermøde.

   
 10. Eventuelt
  Steen Roar undersøger om hans kontakter kan komme med et tllbud på en ny hjemmeside samt undersøger om det er muligt på nettet, at lave en kalender, hvor alle kan komme ind på.
  K.E. nævnte, at der skal tages stilling til en rep. af påhængsmotor/alternativt indkøb af en ny motor til Biologen - samt investeres i et nyt slæbetov. K.E. undersøger mulighederne.

  Referent
  Søren Høg