REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. august 2018, kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Calle Petersen, Uwe Beu, Palle Dannemand, Adel Saroori og Oluf Hamann.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 13. juni 2018 samt referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 20. juni. Ok.
   
 2. Økonomi, orientering. Budget for Mary forhøjes fra kr. 2000 til kr. 4000. En postkasse med lås opsættes i Rigmorhuset, hvor fremtidige afregninger for diesel og kvitteringer for mindre udgifter lægges. Vor kasserer, Adel Saroori, får nøglen og fører løbende regnskab med udgifter og indtægter.
   
 3. Velkomst til Adel Saroori vores nye kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen bød Adel velkommen som foreningens fremtidige kasserer.
   
 4. Bankskifte. Danske Bank skiftes ud med Sparekassen Kronjylland. Adel og Calle aftaler møde med sparekassen og udsender mail til bestyrelsen, som snarest underskriver de nødvendige papirer. Adel sørger for at Rigmor-foreningen får sit eget nummer til mobil-pay.
   
 5. Rigmors motorhavari, herunder hvordan vi sikrer os reservedele, og hvad gør vi, hvis de ikke kan fremskaffes. Torben Kirkegaard og Torben Hansen undersøger, hvad der findes på markedet og rapporterer tilbage til bestyrelsen.
   
 6. Erkendtlighed til de folk, der i sommervarmen har knoklet med at få motoren sat i stand igen. Formanden rettede en tak til de folk, der har sørget for at reparere Rigmors motor, men pointerede, at det ville være forkert at favorisere dem frem for andre, der også har ydet en ekstraordinær indsats i foreningen. Bestyrelsen bifaldt formandens indstilling.
   
 7. Formandsskifte februar 2019. Torkil Pugh meddelte, at han er på valg til næste generalforsamling, og at han ikke stiller op, hverken som formand eller bestyrelsesmedlem. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik på at finde en ny kandidat som formand.
   
 8. Opfølgningspunkter.
  - 4 Nye sponsorer/støttemedlemmer har meldt sig.
  - Havnefesten gav et overskud til Rigmor på ca. kr. 20.000.
  - Ebeltoft Kystkultur Festival gav omtrent kr. 6.000.
  - Tur til Hundested motortræf:  - Turen aflyst på grund af manglende tilslutning.
  - Tur til Sejrø. Torkil Pugh spørger Niels Vinther, om han er skipper på turen.
  - Tur til hjelm for støttemedlemmer/sponsorer 19. august 2018.

   
 9. Eventuelt.
  Der tegnede sig et flertal i bestyrelsen for at tildele Pavia et gratis støttemedlemsskab for hans store hjælp under EKF, og der blev fremsat forslag om, at afholde musikarrangement i efterårsferien i Den Røde Hal. Begge forslag tages på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde 12. september 2018.


Jørn Uz Ruby
Referent, Næstformand