REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. august 2019 kl. 17,00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Adel Saroori, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin
Fraværende: Oluf Hamann, Calle Petersen,

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. juli 2019.
Referatet blev godkendt med nedenstående bemærkning til referatet fra den 8. maj 2019.

"I referatet af bestyrelsesmødet d. 8 maj, blev det nævnt, at p.g.a. Jørgen P´s udtrædelse af gruppen, var man nødt til at udsætte jubilæumsfesten. Dette var en fejl, og er blevet slettet i referatet. Bestyrelsen beklager at denne fejl er sket."

2) Økonomi
Havnefest og jubilæumsudstilling (PD & AS).

Regnskabsmøde er afholdt, og endeligt regnskab blev fremlagt for bestyrelsen. Der var enighed om, at overskuddet var meget tilfredsstillende. Samtidig blev foreløbigt regnskab for Kystkultur Festivalen fremlagt. Endeligt regnskab og evaluering kommer senere.

Status fra fundraisingudvalg (PD & SH)
Der er indgået betaling for nye sponsorkontrakter. Udvalget er igang med opsøgning af realistiske fondsmidler

Kontakt til Skibsbevaringsfonden (JUR)
JUR kunne oplyse at han og flere medlemmer af foreningen har haft et møde med John Walsted fra skibsbevaringsfonden, med henblik på at opnå støtte og rådgivning.

Mødet var arrangeret på foranledning af Jørn Ruby med henblik på at diskutere forestående restaureringsprojekter og ansøgning til samme. Målet for foreningen er at få SBF ind over vores ansøgninger så tidligt i forløbet som muligt. Endvidere kan foreningen med fordel bruge SBF som løftestang i forbindelsen med ansøgning om tilskud fra andre fonde.

3) Evaluering af havnefest og jubilæum (JUR)
Evaluering af Havnefesten og Rigmors jubilæum gav et positivt resultat. Bestyrelsen nedsatte et medieudvalg, der skal arbejde for at skabe mere synlighed om kring vores arrangementer.

4) Skipperkurser og anvendelse af jollerne. Indstilling fra Fagligt Råd (Uwe)
Uwe kunne oplyse, at der ikke har været afholdt skipperkurser i indeværende år. Der skal udarbejdes et et regelsæt med angivelse af de punkter, der skal opfyldes før udlån af jollerne. 

6) Forsikring af jollerne (JUR)
Der er tegnet forsikring af jollerne med 'Søassurancen i Danmark', og police er modtaget. Dog skal visse dele af forsikringsforholdene undersøges nærmere - specielt med hensyn til længden af den periode jollerne skal være forsikret i.

7) Efterårs- og vinteraktiviteter (JUR)
Bestyrelsen vil arbejde med forslag til flere vinteraktiviteter/arrangementer i Rigmor-regi. 

8) Eventuelt
Rigmor deltager i Hundested Motortræf. 

Referent
Irene Constantin