REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september 2019 kl. 17,00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Adel Saroori, Irene Constantin
Fraværende: Torben Kirkegaard, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Calle Petersen,

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. august 2019
Referatet blev godkendt

2) Økonomi
Status
Der er behov for, at to personer fra bestyrelsen har adgang til foreningens bank (Kronjylland), for via NemID at kunne disponere over økonomien i foreningens regi. Palle Dannemand meddelt prokura vedrørende kontoen for Ålekvasen Rigmor. 

Adel fremlagde regnskab og oversigt over kontobevægelser. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Status fra fundraisingudvalget
Der har været planlægningsmøde i fundraisingudvalget, og det blev oplyst, at der i denne uge tages fat i forskellige potentielle fonde.

3) Skipperkurser
 JU kunne oplyse, at der er kandidater klar til skipperkurser/uddannelsen, men bestyrelsen ville gerne have flere potentielle skippere på listen. JU tager dette op med skippergruppen. 

4) Anvendelse af jollerne. Indstilling fra Fagligt Råd
Der foreligger endnu ikke en skrivelse fra Fagligt Råd vedrørende betingelser for lån af jollerne. JU tager dette op med rådet. 

5) Udvidet rapport fra Fagligt Råd
Fagligt Råd er i gang med at udarbejde en rapport vedrørende igangværende og forestående restaureringsprojekter for Rigmor. Når rapporten fra rådet er klar og godkendt, skal en samlet vurdering af Rigmors tilstand beskrives.

6) Forsikring af jollerne
Søren Høg har gennemgået policen fra Søassurancen, og fandt ingen kommentarer eller spørgsmål om indhold. Policen dækker jollerne hele året, så længe jollerne ligger i havn.

Det blev diskuteret hvordan jollerne er forsikret, når vores medlemmer sejler med dem. Søren tager kontakt til forsikringsselskabet for at fastlægge præcis, hvordan de personer der låner jollerne er dækket rent forsikringsmæssigt.

7) Eventuelt
Det blev noteret, at der fra nogle medlemmers side er foreslået, at samtlige brugere (4) af den Røde Hal bliver inviteret med til at deltage i et julemarked. Generelt er bestyrelsen positivt stemt for dette forslag, men vil dog anmode om et konkret forslag til procedure.

Referent
Irene Constantin