Foreningen Ålekvasen Rigmor
 
§ 1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Vedtægter for Foreningen Ålekvasen Rigmor, som er en frivillig, almennyttig forening.
 
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. CVR NR. 3219 7116
 
§ 2
Foreningens formål og værdier
Stk. 1.
Foreningens formål er:
 
a. at bevare, vedligeholde og tilbageføre Ålekvasen Rigmor så tæt som muligt på sin oprindelige udførelse og aptering, som da hun i 1935 blev bygget af H.P.L. Jacobsen på Langø Bedding, Nakskov Fjord, Lolland til fisker Herluf Mikkelsen fra Skærbæk.
 
b. at drive Ålekvasen Rigmor som et sejldygtigt veteranskib til glæde for alle, som støtter bevaringen af vore gamle træskibe.
 
c. at lade Ålekvasen Rigmor indgå som en maritim kulturinstitution i Ebeltoft med placering i Fiskerihavnen, og derigennem medvirke til at bevare og formidle kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning og glæde for medlemmerne, byens borgere og almenvellet.
 
d. at medvirke til at styrke vores identitet som søfarts- og fiskerination og sikre, at historien om kystkulturen og Ebeltofts historie som fiskeriby fortælles til vores efterkommere.
 
e. at eje og drive andre bevaringsværdige fiskefartøjer med relevans for den lokale kystkultur. Erhvervelse af nye fartøjer skal forelægges og besluttes på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling.
 
Stk. 2.
Disse formål søges tilgodeset ved:
 
a. at skabe et maritimt, fagligt miljø gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en medlemskreds med kompetencer inden for træskibsbygning og beslægtede fagområder.
 
b. at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet og udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i foreningens både samt livet omkring Fiskerihavnen og på havet.
 
c. at indgå i andre sammenhænge hvor den lokale kystkultur er bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter i og uden for Syddjurs Kommune.
 
d. at synliggøre sejlads og ”maritimt håndværk” for medlemmerne og almenheden samt samarbejde med og formidle viden og erfaring til træskibsejere og bevaringsforeninger.
 
Stk. 3.
Foreningens værdisæt bygger på åbenhed, tillid og ansvarlighed overfor foreningens forpligtende fællesskab og aktiviteter. Foreningen lægger vægt på samfundsengagement, social ansvarlighed, et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau samt miljømæssig bæredygtighed.
 
§ 3
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1.
Foreningen er medlem af: Træskibs Sammenslutningen, Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs.
 
§ 4
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Foreningen er åben for alle. Medlemskredsen består af A medlemmer, som er aktive medlemmer samt passive medlemmer med ret til at deltage i aktiviteter på lige fod med A-medlemmer.
Herudover kan der tegnes etårige medlemskaber for personer, der deltager i udviklings- og uddannelsesformål samt formidling af kystkultur.

Som A medlem kan optages op til 40 personer, gerne med kompetencer inden for træskibe, træskibsbygning, vedligehold, fiskeri, beslægtede fagområder eller administrativ indsigt.
Det forventes at medlemmerne vil yde en frivillig indsats med vedligeholdelse og drift af foreningens både i det omfang, det er muligt for det enkelte medlem.
 
Nye A medlemmer indstilles af minimum to nuværende A medlemmer til bestyrelsen, som træffer beslutning om A-medlemsskab. Støttemedlemmer optages ved sædvanlig tilmelding til foreningen.
 
Stk. 2.
Til foreningens almindelige virksomhed betaler alle medlemmer et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
Ved optagelse som A medlem betales foruden medlemsbidraget et engangsindskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud og opkræves i januar måned. Engangsindskud betales umiddelbart efter optagelse. Kontingent og engangsindskud betales pr. bankoverførsel til foreningens konto.
 
Stk. 3.
Hvis et A medlem overgår til medlemskab som støttemedlem eller udtræder af foreningen tilbagebetales engangsindskuddet, når et nyt medlem er optaget, medmindre det doneres til foreningen.
 
§ 5
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. mail.
 
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte A medlemmer uden kontingentrestance. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
 
Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte A medlemmer og træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jfr. § 11 stk.2 om foreningens opløsning.
 
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent og referent.
2. ​Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
4. Fastsættelse af kontingent for A og støttemedlemmer for førstkommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
 
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne, og beslutninger indføres i protokol.
 
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 3 af A medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom, dog undtaget juni, juli og august måned.
 
§ 6
Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 4 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 1-3 medlemmer vælges i lige årstal og 1-4 medlemmer i ulige årstal.
 
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
Stk. 3.
Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/4 af medlemmerne er til stede på et i god tid indkaldt bestyrelsesmøde. Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmer - men har ikke stemmeret.
 
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
 
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.
 
Stk. 9.
Poster til andre bestyrelser, råd, udvalg samt tovholdere til arbejdsgrupper udpeges af bestyrelsen.
 
§ 7
Medlemsmøder, arbejdsgrupper og tovholdere
Stk.1.
Medlemsmøder afholdes efter behov og varsles skriftligt med minimum en uges varsel. 
 
Stk. 2.
Bestyrelsen kan nedsætter et Fagligt råd, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen, som også beslutter det faglige råds opgaver og beføjelser.
 
Stk. 3.
Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen og tovholderne for arbejdsgrupperne forelægger årets planer for vedligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.
 
§ 8
Forsikrings- og ansvarsforhold
Stk. 1.
Ålekvasen Rigmor skal til enhver tid være ansvars- og kaskoforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Øvrige både holdes som minimum ansvarsforsikrede.
 
Stk. 2.
Alle medlemmer har pligt til at tage vare på egen sikkerhed og skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau, når der arbejdes på foreningens både. Alle medlemmer har ansvar for egne ansvars- og ulykkesforsikringsforhold, men opfordres ved indmeldelse til at tegne en udvidet fritidsulykkesforsikring.
 
 
Stk. 3.
I forbindelse med føring og sejlads med Rigmor og foreningens joller kræves at bådføreren har et gyldigt duelighedsbevis samt en søkyndig besætning, For øvrige både iagttages ligeledes gældende søfartsregler.
 
§ 9
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
 
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
 
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og godkendes på generalforsamlingen.
 
§ 10
Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1.
Overfor pengeinstitutter tegnes foreningen af bestyrelsens formand og kasserer.
 
Stk.2.
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktiver tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
Stk. 3.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentet.
 
§ 11
Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1
Vedtægtsændringer og foreningsopløsning sker på generalforsamlingen.
 
Stk. 2.
Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan gennemføres, hvis 2/3 af dens A medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet, kan forslaget  på en  ekstraordinær generalforsamling, med eneste punkt på dagsordenen, vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte A medlemmer.
 
Stk. 3.
Eventuelt overskud/formue/materiel efter tilbagebetaling af A medlemmernes engangsindskud overdrages ved opløsning af foreningen til almennyttige formål, relateret til Hav og Havne i Ebeltoft.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen i Ebeltoft den 22. februar 2015, med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2020 og ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 7. august 2021.