REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. januar 2020 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Adel Saroori, Palle Dannemand, , Calle Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Oluf Hamann, Irene Constantin, Uwe Beu
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. november 2019
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

2. Økonomi
Årets regnskab viser et godt resultat. Små justeringer og revisorpåtegning mangler, inden regnskabet præsenteres på den kommende generalforsamling.

Flere nye sponsorer har været kontaktet og har modtaget ansøgninger om sponsorater. Status på nuværende tidspunkt er, at vi har modtaget tilsagn om sponsorater fra 4-5 eksisterende og 2 nye sponsorer. Opkrævning sendes til sponsorerne i løbet af januar måned. Arbejdet med at finde nye sponsorer fortsættes med uformindsket kraft.

3. Forberedelse af generalforsamling 15. februar 2020
Årets generalforsamling afholdes i Sejlklubben Ebeltoft Vigs klubhus den 15. februar 2020 klokken 10:00.

Forplejning organiseres af bestyrelsen - evt. i samarbejde med festudvalget, som JU kontakter snarest muligt. Øvrig planlægning, dagsorden og hvem der er på valg, er på plads. På generalforsamlingen vil formanden bl.a. orientere om de aktiviteter, der har været behandlet i bestyrelsen i årets løb.

4. Status på John Walsteds rapport og prioritering af reparationsopgaver.
Jørn Uz Ruby oplyste, at foreningen har modtaget justeret plan og status på de reparationer, der ifølge Skibsbevaringsfonden bør udføres på Rigmor. Bestyrelsen diskuterede i hvilket omfang restaureringsplanen eventuelt skal justeres. Yderligere information vil blive præsenteret på generalforsamlingen den 15. februar.
Tidsfristen for ansøgninger til fonden er den 1. marts 2020.

5. Beddingsophold bestilt fra 4. - 13. april 2020
A. Indkøb af maling, pensler, etc. - Uwe og Torben er tovholdere og sørger for indkøb.
B. Udarbejdelse af vagtplan og indkaldelse af mandskab. - Uwe og Torben.

6. Justering af kalender
Det blev diskuteret om vi skal deltage /og i så fald hvor mange dage, i årets ‘Limfjorden Rundt’. JU indkalder til skippermøde for diskussion og planlægning.

Rigmors repræsentant i styregruppen for ‘Vild med Vand’ er Søren Høg.

Aktivitetskalenderen for 2020 ser herefter således ud:
 - Generalforsamling den 15. februar klokken 10:00
 - Bestyrelsesmøder afholdes 2. onsdag i hver måned - undtagen juni og december.
 - Beddingophold: 4.-13. april
 - Pinsestævne i Aalborg den 29.-31. maj
 - Vild med Vand og Havnens Dag: 13. juni
 - Havnefest: 10.-12. juli
 - Kystkulturfestival: 7.-9. august
 - Limfjorden rundt: 6.-13 september
 - Ålegilde den 24. oktober
 - Julefrokost den 21. november
 - Julemarked: 27.-29 november 

7. Eventuelt
Adel ville gerne vide om motorrummet i FMF Huset eller Rigmorhuset kunne anvendes til mindre sammenkomster. Bestyrelsen var enige om, at det sagtens kan lade sig gøre. Bestyrelsen skal kontaktes ved udlån. Palle nævnte, at et topstykke som vi har fået tilbudt gratis af en sponsor ikke er blevet afhentet. Uwe og Torben henter det snarest muligt.

Skipperuddannelsen for næste sæson (2020) blev taget op, og det blev aftalt, at JU tager emnet op på næste skippermøde.

Næste bestyrelsesmøde - det sidste inden generalforsamlingen - afholdes hos Palle Dannemand den 8. februar klokken 12:00.

Referent Irene Constantin