REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. marts 2020 

Til stede: Palle Dannemand, Adel Saroori, Torben Hansen, Søren Høg, Oluf Hamann, Calle Petersen, Irene Constantin. 

Afbud:  Jørn Uz Ruby, Uwe Beu, 

DAGSORDEN

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2020 - Referat godkendt.

2) Økonomi
Status på kontingentbetalinger - Adel omdelte kopi af kontobevægelser i Sparekassen Kronjylland. Enkelte personer mangler at indbetale udestående beløb. Der vil blive rettet henvendelse direkte til de personer, der er i restance. Der var enighed om at vores konto i Danske Bank nu skal nedlægges.

3) Status på vedtægtsændringer
Der er endnu ikke udarbejdet endeligt grundmateriale for vedtægtsændringerne. Når dette er sket, indkalder Søren Høg til et møde med det udvalg, der blev oprettet under Generalforsamlingen. Udvalget skal herefter arbejde med forslag til vedtægtsændringer.

4) Samarbejde med Kystkulturfestivalen
Der er afholdt et møde om Kystkulturfestivalen med de 6 deltagende foreninger, og der var bred enighed om, at arrangementet skal nedlægges for foreningernes vedkommende.Til gengæld er der stor interesse for at afholde Havnefesten - både fra vores side og fra de øvrige aktører på havnen. Søren Høg indkalder til et møde om arrangementet.

5) Plan for beddingtur
Torben Hansen kunne meddele, at der den 6. april vil være oprydning på Rigmor, og den 7. april starter beddingtur/klargøring. Der er beregnet ca. 4 personer til at arbejde på Rigmor hver dag, indtil hun skal være klar til sejlads den 13. april. Torben er primus motor på projektet, og alle er meget velkomne til at kontakte Torben, hvis man har mulighed for at hjælpe med arbejdet.

6) Status på møde med John Walsted:
Der har i forrige uge været afholdt et møde med John Walsted fra Skibsbevaringsfonden. Der var ros fra Walsteds side for det gode og detaljerede arbejde, der i tidens løb har været udført på Rigmor.

Vurdering af materialet fra de to værfter
Materialet fra de to værfter er blevet grundigt gennemgået. Der er en del udestående spørgsmål og kommentarer, som vil blive gennemgået på et nyt møde sammen med Fagligt Råd. Tre medlemmer af bestyrelsen skal derefter forhandle med de to værfter.

7) Ansøgning til Skibsbevaringsfonden (Oplæg til møde den 14. marts klokken 11.00)
Der vill blive sendt et oplæg til Skibsbevaringsfonden efter mødet den 14. marts. Vi har fået en forlænget frist for aflevering af materialet. Ny deadline er den 24. marts. 

8) Eventuelt

  • Et B-medlem har anmodet om at blive optaget som A-medlem. Anmodningen godkendt af bestyrelsen.
  • Havnefogeden sender en kontrakt på de 2 pladser til jollerne snarest muligt. Som tidligere omtalt fik vi afslag på friplads til jollerne.
  • Luffe kunne oplyse, at vi har fået sponseret en afretter/tykkelseshøvl samt en bundsav.

Referent
Irene Constantin