Referat - Bestyrelsesmøde - 10. november 2021 kl. 10.00 i Den Røde Hal.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Uwe Beu, Keld Farver, Torben Hansen.

Afbud: Sonnich Jensen, Oluf Hamann, Palle Dannemand.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt med bemærkning om, at der under eventuelt var anført en fejlagtig dato.


  Omtalt, at der fortsat er problemer med at finde nøglen til hallen samt spørgsmålet om, hvorvidt en anden forening i hallen kan låne vores værktøj. Enighed om, at vi ikke vil låne vores værktøj ud. Nøglen til værkstedet og køleskabet omstilles, hvorefter, at det kun er bestyrelsen + dem der normalt arbejder med Rigmors opgaver. Bestyrelsen er bemyndigende. Søren tager kontakt til låseselskab for omstilling af 3 låse.
 1. Økonomi (Palle)
  Status på økonomien er, at det ser fornuftigt ud stadigvæk. Jørn gennemgik udeståender og manglende indtægter, men generelt ser det godt ud - dog mangler vi stadig at finde de resterende knap 600.000 kr. til færdiggørelse af Rigmor. Der er afsendt 3-4 ansøgninger til forskellige fonde, hvorfra vi afventer svar.

   
 2. Status på arbejdet i Bønnerup (Jørn Uz)
  Michael fra Bønnerup Skibsværft har gjort opmærksom på, at klædningen af dammen er kritisk og formentlig skal udskiftes mere end oprindelig planlagt. Michael har lavet en opmåling og opgjort, hvad der skal ske. Der skal udskiftes 138 meter end oprindelig planlagt til en pris af 414.000 kr.
  John Walsted fra skibsbevaringsfonden kontaktes, med henblik på hans vurdering af, om dammen skal udskiftes eller hvad der skal ske med den og de øvrige omkostninger som nævnt ovenfor.

   
 3. Samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge
  Jørn har kontaktet Nationalparken med henblik på vores ”skoleprojekt”, men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding.

   
 4. Julefrokost
  Irene, der står for julefrokosten, siger at alt kører planmæssigt, men at der mangler flere til at tilbyde madleverancer.
 1. Eventuelt
  Torben har aftalt med Luffe, at vi må tage Rigmors mast ind i hallen for vedligeholdelse. Uwe fortalte, at Palle havde snakket med Bodil om at lave et julearrangement den 29. november 2021, på baggrund i, at julemarkedet er aflyst, på grund af for ringe tilslutning.

   

Referent
Søren Høg