REFERAT

Bestyrelsesmøde 8. februar 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Keld Farver, Oluf Hamann, Uwe Beu, Torben Hansen, Søren Høg.

Afbud: Sonnich Jensen, Uwe Beu.

 

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt uden kommentarer.
   
 2. Økonomi - Konto til Bedding projekt (JUR)
  Kassereren oplyste, at der fortsat er en sund økonomi i foreningen. Formanden kunne supplere med en kort orientering om status på bedding projekter, hvor der er tanker om at udbygge og forbedre den nuværende bedding til en tidssvarende stand – også set i forhold til en sikring af mod den forventede stigende vandstand i fremtiden. Arbejdet forventes understøttet af bl.a. LAG-midler. Rigmor lægger konto og regnskabsførelse til projektet.
  Der indkøbes nye søkort. Steen Roar indkøber.
   
 3. Stabilitetsberegninger
  I forbindelse med Rigmors istandsættelse, er der opstået et spørgsmål og Rigmors stabilitet. Der har været arbejdet en del med en løsning, der skal gøre stabiliteten mere effektiv og dermed øge sikkerheden til søs. Resultatet er blevet, at der bores flere huller i dammen, så vandgennemstrømningen øges og muligheden for at vedligeholde dammen også forbedres. Steen og Ebbe vurderer sammen, hvordan arbejdet skal udføres. Torben Hansen reserverer plads på beddingen her til påske, hvis muligt.
   
 4. Pinsetur/sponsortur
  Formanden oplyste, at en vores fondsstøtter har forespurgt, om de kan afholde et bestyrelsesmøde i FMF lokalerne, samt få en sejltur med Rigmor. Forespørgslen er imødekommet, men betyder, at der er et uheldig sammenfald med Ålekvasens deltagelse i Træskibssammenslutningens årsmøde. Formanden afsøger muligheden for at flytte det ønskede møde fra vores fondsstøtter.
  Forslaget om at der skal være en tovholder, der skal styre bestilling af Rigmor blev vedtaget. Kjeld Farver har påtaget sig dette hverv.
   
 5. Forberedelse af generalforsamling 18. februar 2023.
  Der er tidligere lavet en ansøgning til Nordea Fond, vedrørende et projekt til Rigmor. Ansøgningen blev afslået, med den begrundelse, at vores vedtægter stiller forhindringer for, at alle kan søge optagelse i foreningen. Det betyder, at vi ikke i Nordeas øjne kan anses som en ”Almennyttig” Forening. Da dette synspunkt og krav til ansøgninger også ses andre fonde, er der forslag om at tilrette vedtægterne, så de ikke fremover vil stå i vejen for at blive godkendt til at modtage fondspenge.
   
 6. Status på vinteroverdækning af Rigmor
  Vinteroverdækningen er endnu ikke sat i værk, fordi vores leverandør har meddelt at forsendelsen af materialet er forsvundet i fragten. Vi afventer fortsat materialets fremkomst
   
 7. Hjemmeside
  Forslag om en ny forretningsgang blev udleveret. Kjeld Farver påtog som rollen som formidler mellem medlemmer, aktiviteter og webmaster.
   
 8. Eventuelt
  Kjeld Farver sørger for at få bragt en 14 meter lang træstamme til FMF-hallen. Træstammen skal senere forarbejdes til en ny mast til Rigmor.

  Uddannelse af nye skippere kan formentligt påbegyndes efter påske 2023.

  Havnens dag afholdes den 10. juni 2023. Planlægningsmøde afholdes tirsdag, den 28. februar 2023 kl. 18.00 i sejlklubbens klublokale, Skudehavnen 2A. Palle deltager i dette møde.

  Formanden oplyste, at Uwe Beu har ønsket at stoppe i bestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning. 1. suppleant Torben Hansen indtræder som bestyrelsesmedlem i Uwes resterende valgperiode.