Generalforsamling lørdag d.16. februar 2019 kl.10.00 i Sejlklubben Ebeltoft Vigs klubhus ”Bundstokken” på Skudehavnen 2 A i Ebeltoft.

Generalforsamling mindedes tre personer, der var gået bort i det forgangne år, med ét minuts stilhed. Vores protektor Troels Kløvedal, vores æresmedlem Ruth Mikkelsen og vores sponsor vognmand Michael Laursen. Æret være deres minde.

Bestyrelsens beretning:

Siden sidste generalforsamling har der været mødeaktivitet i bestyrelsen ca.1 gang om måneden, og derudover flere ekstraordinære møder i forbindelse med et kassererskifte i foreningen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig selv  som følger: Torkil Pugh som formand, Jørn Uz som sekretær og næstformand,  og med bestyrelsesmedlemmerne Søren Høg, Torben Kirkegaard, Calle Petersen og Uwe Beu. Sidst nævnte er ny mand i bestyrelsen til erstatning for Steen Roar, som havde valgt at udtræde af bestyrelse. Bestyrelsen fik på generalforsamlingen mandat til at lade kasserer posten stå åben, indtil den rette mand til posten blev fundet, og indtil da påtog den tidligere kasserer Jørgen Pedersen at varetage foreningens ind- og udbetalinger. Palle Dannemand blev vagt ind som første suppleant og Oluf ”Luffe” Hamann som anden suppleant. Første suppleanten indtrådte midlertidig i bestyrelsen på den tidligere kasserers plads. Umiddelbart efter sommerferien trådte Adel Saroori ind i bestyrelsen som foreningens nye kasserer. Generalforsamlingen sluttede dagens program med et par hyggelige timer omkring et stort og dejligt oste/sildebord.

Den første store arbejdsopgave for Rigmor var den årlige tur på beddingen i påsken. Rigmor fik en ordentlig overhaling, hvor skroget blev gennemgået for eventuelle svagheder, og til det fik vi igen i år sagkyndig hjælp af Hans Olesen fra Fregatten. Hans Olesen anbefalede at en bord i bagbordsside lige over vandlinjen blev udskiftet i forbindelse med næste bedding ophold, men ellers kunne han konstatere at skibskroget så sundt og raskt ud. Det efterfølgende arbejde med at kalfatre, bege, bundmale, male fribord, dæk, dørk og styrehus samt skifte tærezink gik glat. Og efter en god uge på beddingen kunne Rigmor igen komme i vandet og få masten hejst på plads og riggen monteret klar til at imødegå en ny sæson på vandet.

Første længere tur med Rigmor var til det traditionelle årlige pinsestævne i Træskibs Sammenslutningen, denne gang med Helsingør som værtsby. Rigmor stævnede ud fra Fiskerihavnen tidlig om morgenen onsdagen før pinse med kurs mod Helsingør og med Hundested som mellemstation på ud- og hjemturen. Helsingør by og TS havde anlagt et stort og alsidigt program, og det tillige med rigtig godt vejr gjorde  turen for de deltagende til en uforglemmelig oplevelse. Et fint indslag i programmet var, at der var fri adgang for TS´s medlemmer til Museet for Søfart i det flotte underjordiske byggeri tegnet af Bjarke Ingels og meget smukt indpasset i Helsingørs Skibsværfts gamle Dok 1. ( Vores protektor stod i sin tid i lære på Helsingør Værft ). Eneste minus ved stævnet var logistikken og kvaliteten omkring morgenmaden og festmiddagen. TS har beklaget dette og lovet forbedringer på det punkt.

Under Havnens dag var Rigmor igen i år med i den landsomfattende event ”Vild med Vand”, hvis formål er at få udbredt de mange maritime oplevelser, vore havne har at byde på, ud til et større publikum. Vi bød igen ind med Put & Take i Rigmors dam for de små, og i Den Røde Hal var Jørgen P. arrangør af en maleriudstilling med malerier af kunstnerne Bente Elisabeth og Pierre Auzias. Byens Borgmester Ole Bollesen åbnede udstillingen, som gik over flere dage og var velbesøgt, så noget tilsvarende forsøges arrangeret igen i år.

I den anden weekend i juli var der den årlige Havnefest i Fiskerihavnen, der foruden Rigmor også er med deltagelse af foreninger og virksomheder med tilknytning til havnemiljøet. Der var indslag med børnecirkus, rejepille konkurrence, vaffelbag-ning, salg af pølser og loppemarked, og som afslutning om søndagen grill stegt pattegris for fuldt udsolgte huse. På grund den ekstrem varme sommer med forbud mod brug af åben ild måtte de planlagte aktiviteter med popcorn over bål og motorshowet udgå af programmet. Havnefesten var godt besøgt og akkumulerede igen et pænt overskud.

I august deltog vi sammen med Ebeltoft Træskibslaug, Fiskerihavnens Jollelaug, Veteranskibet Skødshoved, Havhaven Ebeltoft Vig og Ebeltoft Amatør- & Fritidsfiskerforening i Ebeltoft Kystkultur Festival. Til temaet for festivalen i år var valgt  ” Sang og musik på The Island. ”  The Island blev i den anledning slæbt fra sin faste plads i Fregathavnen over til Fiskerihavnen. ” Kukkes ” lille kutter Hopla klarede den vanskelige transport på fin vis.

Formanden for PUK udvalget i Syddjurs Kommune Riber Anthonsen holdt åbningstale for festivalen. 

Kraftigt blæsevejr under festivalen umuliggjorde brugen af The Island til det oprindelige formål med musik og sang, lyden forsvandt fuldstændig i blæsten, så i stedet blev sang og musik afviklet indendørs i det store telt. I alt var der optræden af ti forskellige kor eller bands fordelt over festivalens tre dage.

The Island blev i stedet for og med stor succes benyttet som tilskuer plads og platform for dykkershowet med Søværnets Dykkerskole og Dykkerhistorisk Selskab.

I år var der som noget nyt under festevalen optræden med cirkus Aroma for de små. Øvrige aktiviteter under festivalen var en Irsk Aften med Irish Stew, Funny Boats, historisk rundvisning på havnen, sejltur på Vigen med Veteranskibet Skødshoved, put & take i Rigmors dam, bustur til Nationalparken Mols Bjerge, fiskeauktion, bødning af garn, røgning og salg af makreller, salg fiskefileter og pølser. Syddjurs Kommune og Nationalparken havde også denne gang ydet støtte til festivalen, og takket være støtten, kunne vi overføre et pænt overskud til næste års Kystkultur Festival.

I oktober sejlede Rigmor igen med æbler fra ”Æbelø” til Ebelfestivalen. Æblerne lastes på skibene tidlig om morgenen i Fiskerihaven, og både og joller sejler så en tur ud på Vigen og vender tilbage i flotille til Fiskerihaven et par timer senere og losser æblerne.

Udover sommeren har Rigmor været på ture til Bosserne øst for Samsø, til Tunø og til Hjelm. Flere spontane ture på Vigen, har der også været, og så har der været de traditionelle onsdagssejladser for vore medlemmer. På grund af det gode sommervejr oplevede vi flere gange, at Rigmor var fuldt booket om onsdagen, så vi desværre kom i den situation nogle enkelte gange, at der ikke var plads til alle, der gerne ville med.

Rigmor blev træt på en af onsdags sejladserne, det ene topstykke på motoren ville ikke mere, så motormanden valgte klogelig at få bugseret Rigmor i havn, frem for at belaste motoren med sejlads på kun én cylinder.

Heldigvis havde vi fået et ekstra topstykke med i handelen i sin tid, da vi købte Rigmor. Så tre af vores utrættelige medlemmer, Torben, Ole og Uwe gik straks i gang med reparation af motoren og på mindre en 2 uger, så var topstykket udskiftet og Rigmor igen kampdygtig.

For at imødegå en lignende situation, har vi anskaffet ekstra reservedele til Rigmor blandt andet topstykke, stempel og cylinder.

Reservedelene er delvist sponsoreret, en stor tak skal lyde til den anonyme giver.

I november gik Rigmor i vinterhi. Det faglige udvalg havde valgt at lade stormasten forblive på Rigmor vinteren over, så kun den løbende rig blev afmonteret.

Af sociale indslag i år har der været ålegilde, julefrokost samt det senest afholdte julemarkedet i december, tak til festkomiteen for et stort og flot arbejde.

Rigmors flåde består i dag udover Ålekvasen Rigmor af ringjollen Mary og redningsjollen Biologen. Rigmor er som før nævnt i rigtig god stand, skal dog have skiftet bordet i bagbordsside.  Ringjollen Mary er lige nu ved at blive klargjort til den nye sæson, motoren er tip top, og de nye sejl er trimmet. I stand sætningen af Biologen, den gamle redningsjolle bygget på Holmen, blev færdiggjort i foråret med et rigtig flot resultat. Jollen var med som slæbejolle på turen til Helsingør. Jollen har en perfekt gang i vandet, og den tiltrak en del opmærksomhed under stævnet på grund af den flotte og nænsomme restaurering.

De foreløbige fremadrettede aktiviteter ser ud som følgende:

Rigmor kommer på bedding i Fregathavnen i ugen op til påsken, der er aftalt, at vi selv piller det dårlige bord ud, og Fregattens værft sætter så et nyt bord i.

Der er Vild med Vand d. 25. maj, forslag til event er åbent skib, put&take og eventuel udstilling i Den Røde Hal.

Den 6. til den 10. juni TS pinsestævne i Holbæk.

Samtidig med pinsestævnet får Fregathavnen besøg fra Færøerne. Foreningen Færøske Træsejlskibe har arrangeret en sejlads med 7 gamle sejlførende skibe til Danmark for at fejre 100 års dagen for det Færøske flag. Flåden besøger Odense, Århus, Helsingør, København og kommer så til slut her til Ebeltoft. Det vil være fint, hvis vi med vores Ålekvase Rigmor kan etablere en kontakt og et venskab med den Færøske forening under deres besøg her.

Den 17. juni har Foreningen Ålekvasen Rigmor 10 års jubilæum for stiftelsesdagen til en åben forening. Festivitas i forbindelse med jubilæet er under udarbejdelse.

Den 12. til den 14. juli Havnefest.

Den 9. til den 11. august Ebeltoft Kystkultur Festival.

Den 12. oktober sejlads i forbindelse med Ebelfestivalen.

 Onsdagssejladser i perioden fra juni/juli til september/oktober.

Andre aktiviteter i efteråret er ålegilde, julefrokost og julemarked.

Det var ordene og hermed overdrages beretningen til generalforsamlingen.

Torkil Pugh

Formand