REFERAT
Foreningen Ålekvasen Rigmor
Generalforsamling den 23. marts 2016

Der var fremmmødt 38 personer, heraf 19 A-medlemmer.

DAGSORDEN.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
 4. Fastlæggelse af kontigent for A medlemmer og støttemedlemmer.
 5. Indkomne forslag. ( Evt. forslag skal være formanden i hænde senest en uge før dagen for generalforsamlingen)
 6. Valg af bestyrelse:
  På valg er Torben Kirkegaard (modtager genvalg)
  På valg er Jørgen Uz (modtager  genvalg)
  På valg er Thorkild Hansen (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter   Nuværende suppleant Lars Johansenr (modtager genvalg og Nuværende suppleant Einar Westermann (modtager genvalg.
  8.   Valg af revisor: Nuværende revisor Oluf ”Luffe” Hamann (modtager genvalg)
  9.     Valg af revisor suppleant
  Nuværende suppleant Niels Vinther ( modtager genvalg)
  10.  Evt.: Til dirigent blev valgt Niels Vinther. Han konstaterede – efter at have overladt ordet til formanden – at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Formanden kaldte i sin beretning 2015 for et godt år for foreningen og benyttede lejligheden til at takke for de store økonomiske bidrag, som henholdsvis Jørgen Petersen med sin 80-års fødselsdag og Einar Westermann med sin kontakt til skibsreder Ole Lauritsen, havde foranlediget. (ref. af tale udsendt til bestyrelsen)

Kassereren, Jørgen Petersen, karakteriserede også 2015 som et godt år med en havnefest, der gav det hidtil største overskud. Trods anskaffelser til foreningen for kr. 58.346 kunne han meddele forsamlingen, at foreningen har en kapital på kr. 81.213 stående i banken. (ref. af regnskab udsendt til bestyrelsen). Regnskabet blev modtaget med akklamation. Det samme gjorde budgettet for 2016.

Takket være den gode økonomi i foreningen besluttede generalforsamlingen at bibeholde det hidtidige kontingent på kr. 1000 for A-medlemmer og kr. 500 for støttemedlemmer.

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen

Til bestyrelsen blev valgt: Torkil Pugh (genvalg), Torben Kierkegaard (genvalg), Jørn Uz Ruby (genvalg) og Steen Roar Pedersen (nyvalg). Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som flg: Torkil Pugh (formand), Jørn Uz Ruby (sekretær og næstformand), Jørgen Petersen (kasserer), Søren Høg, Torben Kierkegaard, Steen Roar Pedersen og Calle Petersen.

som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Lars Johansen og Einar Westermann, 
Som revisor genvalgtes Oluf ”Luffe” Hamann og som revisorsuppleant genvalgtes Niels Vinther.

Ingen havde noget at tilføje under eventuelt.

Efter den formelle generalforsamling rettede formanden en særlig tak til Torkild Hansen for hans store indsats for foreningen, dels som næstformand og sekretær, dels for hans centrale rolle i fundraisingudvalget. ”Uden dig var vi ikke nået så langt, som vi er i dag,” sagde formanden og overrakte TH en æresnål, glas med indgravering og en flaske. TH kvitterede og sagde, at det havde været en lang og spændende rejse at ”transformere en flok gamle mænd, der ejede et skib, til en almennyttig forening.” Han understregede, at det var udviklingsprocessen, der interesserede ham mest, og nu, da foreningen var i god gænge, ville han koncentrere sine kræfter i flygtningearbejdet i Syddjurs kommune.

Afslutningsvis mindede formanden om de forestående aktiviteter herunder:

Medlemsmøde 31. januar
Ålegilde 19. marts
Medlemsmøde 8. april med foredrag af Troels Kløvedal
Beddingstur 20. marts til 4. april
Pinsestævne 11. til 18. maj til Nakskovavnefest 8.,9.,10. juli med efterfølgende
medlemsmøde
Ebeltoft Kystkulturfestival 2016 19.,20., og 21. august
Ebelfestifal 15. oktober
Julefrokost 26. novemberMødet afsluttedes med sildebord for fremmødte medlemmer.(Referat af Jørn Uz Ruby)