REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 24. oktober 2018, kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Calle Petersen, Uwe Beu, Palle Dannemand, Adel Saroori.

Ikke til stede: Oluf Hamann og Søren Høg
 

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 12. september 2018. OK . 
 1. Økonomi, orientering. Betaling af kontingent til Blis. Kasserer indbetaler kontingent på kr. 300. Betaling for lån af Sejlkubens lokaler. Kasserer indbetaler kr. 500 for leje af lokaler til generalforsamling. PBS til Syddjurs og til Henrik Thomsen. Kasserer sørger for indbetaling begge steder.
   
 2. Budget 2019. Kasserer tilretter budget for 2019 svarende til indtægter for kr. 96.500 og udgifter for kr. 102.000 og retter henvendelse til fhv.kasserer for at afklare, hvor indtægter fra tidligere medlemsarrangementer er bogført.
   
 3. Bankskifte: Konto nr. & MobilePay nr. Kasserer ordner Mobile Pay med den nye bank.
   
 4. Julemarked d. 8. december 2018, status. Stadeholdere er indkaldt til koordinerende møde 6. 11. kl. 17.00 i Rigmorhuset. Referat af mødet vil blive sendt til bestyrelsen. Handelsstandsforeningen er kontaktet, Rigmors marked kommer med på deres plakat og vi afventer besked fra Ebeltoft-toget, om de vil køre i dec. måned.
   
 5. EKF 2019 ?  Calle P. har meldt fra. Torben K. repræsenterer Rigmor i 2019.
   
 6. Formands jobbet. Torkil P. havde udsendt oversigt over opgaver i 2019. Listen genudsendet med rettelse af fremtidige bestyrelsesmøder til 2. onsdag i måneden i stedet for tirsdag. Listen vil indgå i den øvrige bestyrelses drøftelse ang. kandidater til formandsposten. Jørn Uz indkalder til møde inden næste bestyrelsesmøde.

  8.   Opfølgningspunkter.
  10 års jubilæum 17. juni. Jørgen P. havde foreslået, at der blev bevilget ”et beløb til jubilæet, eller en tilkendegivelse om positiv stillingtagen, når planerne konkretiseres.” Bestyrelsen afventer sin stillingtagen til planerne er konkretiserede.
  Rettelser til medlemslisten Foretages af Søren Høg
  Erhvervsforsikring. Forsikringen er slettet
  Reservedele til Rigmor, Sæby tur & topstykke. Motordelegationen bedes hurtigst lave tur til Sæby for at skaffe topstykke. Finansiering er på plads, takket være anonym sponsor, herefter benævnt PD-løsning.
  Formandsskifte, evt. emner. Jf. pkt. 7
  Hjelm ture fremover Repræsentant for øens ejere ringer til TP og laver aftale om sejladser.
  Tur til Sejrø Aflys
  9. Eventuelt  Der efterlystes vandtank til en af de store motorer og en industriopvaskemaskine til Den Røde Hal. Begge dele blev foreslået ordnet med en PD-løsning.

Ref. Jørn Uz