REFERAT

Bestyrelsesmøde 14. oktober 2020

Til stede:
Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Adel Saroori, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Irene Constantin, Torben Hansen

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. september 2020.
  Referatet blev godkendt.
 1. Økonomi 
  1 - Adel har anmodet om at blive fritaget for funktionen som kasserer i bestyrelsen, og bidrage til bestyrelsesarbejdet på anden måde. Anmodningen blev godkendt, og Palle Dannemand overtager herefter posten med prokura til Jørn Uz. Formanden takkede på bestyrelsens vegne Adel for hans arbejde i det forløbne år.

  2 - Økonomisk status: Palle Dannemand kunne oplyse, at det nye regnskabssystem nu er taget i brug, og fungerer som forventet. 
 1. Orientering om Rigmors tilstand
 1. Torben Hansen gennemgik Rigmors tilstand samt de motorproblemer, der er opstået efter prøvesejladser, grundstødning med skade på skruen til følge, og påsejling af kajen i Fiskerihavnen, hvor der skete alvorlig skade på stævnen.
 1. Skaden efter påsejlingen er anmeldt til forsikringsselskabet, og når vi modtager svar fra forsikringsselskabet med tilbud på reparation fra Bønnerup Værft (kr. 252.000), vil bestyrelsen tage stilling til, hvad vi stiller op. 
 1. Rigmor er efter anden prøvesejlads sejlet til Bønnerup Skibs- og Bådebyggeri, hvor hun nu ligger fortøjet og venter på at komme på bedding. Der blev fremlagt forslag til, at en turnusordning skulle sættes i værk for at holde øje med Rigmor mens hun ligger fortøjet, men der var enighed om først at kontakte værftet, for at undersøge om de kigger efter hende.
 1. Jørn Uz indkalder til et møde med John Walsted fra Skibsbevaringsfonden og værftet i Bønnerup med henblik på blandt andet at diskutere muligheder for dækning af forsikringsskaden og tilbuddet fra værftet i Bønnerup.
 1. Torben Hansen kunne oplyse, at Fagligt Råd er i færd med at udarbejde et oplæg til ansøgning om støtte fra Velux Fonden, som støtter konkrete projekter der fremmer aktiviteter der indebærer frivilligt arbejde, og samtidig er til gavn for udviklingen i lokalsamfundet. Ansøgningen skal indeholde detaljerede informationer om alle igangværende og kommende aktiviteter og opgaver (timer og materialeforbrug) der er affødt af Rigmors havari, samt en tidsplan for projektet. Fagligt Råd vil arbejde med indspark fra andre områder, inden den endelige plan vil blive fremlagt.
 1. Vedtægtsændringer:  Søren Høg har udsendt forslag til ændringer af vedtægterne til alle i bestyrelsen for at få kommentarer, som blev diskuteret på mødet. Der laves endvidere et udkast til en skriftlig forretningsorden, der skal sendes ud til samtlige medlemmer sammen med de ændrede vedtægter. Udsendelsen vil ske i forbindelse med indkaldelsen til den kommende generalforsamling.
 1. Nyt mødelokale
 1. Palle Dannemand kunne oplyse, at vores lejemål af Rigmorhuset nu er opsagt. Varmeanlægget fra huset er købt af Hallen, og bliver installeret uden omkostninger. Endvidere kunne Palle oplyse, at der er lavet et skriftligt overdragelsespapir, så der ikke opstår tvivlsspørgsmål om detaljer i forbindelse med overdragelsen til de nye lejere af Rigmorhuset.
 1. Jørn Uz orienterede om et møde, der har været afholdt med den tidligere halorganisation. En ny husorden er udfærdiget og en ny tovholder, Oluf ‘Luffe’ Hamann, er udnævnt til Den Røde Hal. Endvidere er et Formandsråd med deltagelse af alle de fire nuværende foreninger udnævnt. Der vil blive afholdt møder i Rådet efter behov.
 1. Fundraising
  Palle Dannemand, som er formand for Fundraisingudvalget, beklagede at der desværre ikke er sket nok i forhold til at søge støtte hos de store fonde. Derfor var han og formanden gået i gang med at undersøge, hvor der var mulighed for at søge de nødvendige penge til Rigmors renovering. Tre fonde er indtil videre ansøgt: En af fondene har givet afslag og en anden Fond er vendt tilbage og ønsker præcisering, som nu bliver udarbejdet i samarbejde med Fagligt råd.

  Der er hidtil sket for lidt med hensyn til at følge op på de mindre virksomheder, men det vil der blive rådet bod på. Indbetalinger fra de fleste af de mindre sponsorer på havnen, kører som planlagt og der er der måske udsigt til sponsorater fra andre lokale virksomheder.

  Referent
  Irene Constantin