REFERAT
Foreningen Ålekvasen Rigmor
Generalforsamling den 4. april 2014


Der var fremmmødt 26 personer, heraf 17 A- medlemmer.


1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Brejnbjerg foreslået og valgt. Referent: Thorkild Hansen foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen og den eventuelle ektrsordinære
generalforsamling var lovligt indkaldt jfr. vedtægten.

2. Bestyrelsens beretning
Torkil Pugh fremlagde beretningen, som blev godkendt med bemærkninger om, at 2013 havde
været et år vi alle kan være særligt tilfredse med og stolte af.

3. Forelæggelse/godkendelse af årsregnskab og orientering om næste års budget.
Årsregnskab 2013:
Jørgen Petersen fremlagde årsregnskabet. Pr. 31. januar 2014 har vi en foreningsformue på kr. 56.083,60. Bemærkninger om, at vi har afsluttet LAG regnskabet, så formuen er reel. Ingen
gæld. Diverse indtægter: modtaget en donation på kr. 43.323,79 fra den nedlagte Forening
Sildebåden Haabet. Vore tre arrangementer har givet et overskud på små kr. 40.000. Vi har fået bevilget fripladser i Havnen og modtaget kr. 8.100 retur fra Kommunen. Vi har fået LAG
medfinansiering fra Syddjurs Kommune til restaurering på kr. 35.000. Årsregnskabet godkendt.

Budget 2014:
Jørgen Petersen fremlagde budgettet til orientering. Det er vedtaget af bestyrelsen. Indtægter
kr. 95.000, udgifter kr. 92.620, budgetteret overskud kr. 2.380.

4. Fastlæggelse af kontigent for A-medlemmer og støttemedlemmer.
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent, kr. 1.000 for A-medlemmer og kr. 500 for
støttemedlemmer. Kontingent vedtaget.

5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ( vedhæftet )
Forslag til ajourføring af en række forhold primært affødt af Foreningens udvikling, større flåde
m.v. var udsendt til medlemmerne og blev overordnet gennemgået af Torkil Pugh.

6. Afstemning om vedtægtsændringer
Alle stemte for vedtægtsændringerne, og dermed bortfaldt behov for ekstraordinær
generalforsamling.

7. Indkomne forslag
Der var rettidigt fra Poul Erik Clausen, kommet et forslag til ændring af vedtægternes § 6 stk. 1 med følgende tilføjelse: Formandsposten og mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal besættes med fartøjsrepræsentanter, altså minimum 3 fartøjsrepræsentanter.

Til forslaget var knyttet uddybning om definitionen af ”fartøjsrepræsentanter”:
En fartøjsrepræsentant er ejer eller medejer af et fartøj, og der ingen afgrænsning i størrelsen.
Om ordlyden skal yderligere uddybes som f.eks. at fartøjet skal være hjemmehørende i en af
Ebeltofts 4 havne, eller Syddjurs Kommunes havne, vil jeg lade generalforsamlingen afgøre.
En fartøjsejer skal have sit fartøj i vandet, og et fartøj, der står på land året rundt, og som er
under restaurering, kan ikke vælges til bestyrelsen. Baggrunden for mit forslag er, at flertallet i
bestyrelsen skal være fartøjsejer eller have ansvaret for et fartøj. Vi må ikke komme i den
situation, at Rigmors bestyrelse kun består af medlemmer, som ikke har anden tilknytning til
fartøjerne end medllemsskabet. Som fartøjsejer tænker man anderledes, og det er også derfor,
teksten er indføjet i TSs love.

Torkil Pugh orienterede generalforsamling om, at en enig bestyrelse var imod forslaget.
Thorkild Hansen gav udtryk for, at en forening af vores slags har brug for en bred vifte af
kompetencer i bestyrelsen, spændende fra det træskibsfaglige, sejladsmæssige over fundraising og projektledelse til afholdelse og formidling af kulturaktiviteter m.v. Desuden kan man godt være skibs- og sejlkyndig uden aktuelt at være fartøjsejer. Endelig har vi taget højde for fornøden faglighed i form af viden og erfaring om træskibe i to af vedtægtens paragraffer. På den baggrund vil eventuel vedtagelse af Poul Eriks forslag indebære alvorlig grad af svækkelse af vores Forening.

Lars Brejnbjerg påpegede det uhensigtsmæssige i at begrænse medlemmer ned valgbarhed ved at stille meget specielle krav til, hvad de kan eller hvad de ejer. Lars rejste spørgsmålet om ikke en sådan åbenlys diskriminering af en række medlemmer ligefrem rent juridisk er ulovlig.

Jørgen Petersen indledte sit indlæg med at konstatere, at Poul Eriks forslag var en direkte
fornærmelse mod Foreningens medlemmer. Det kan være nyttigt at gøre sig tanker om, hvad vi
i vores forening har brug for, for at få såvel vore arbejdsmæssige som vore organisatoriske
opgaver løses bedst muligt. Vore A-medlemmer er pligtige til at udføre frivilligt arbejde i flg.
vore vedtægter. Denne pligt administreres meget lempeligt, men der er for mig ingen tvivl om,
at vort fundament hviler på frivilligt arbejde, og at dette er den vigtigste forudsætning for
Rigmors restaurering og vedligehold. Dette gælder også for vore øvrige arbejdsområder. Det
næst vigtigste er, at vi har den fornødne fagkundskab til rådighed i foreningen. Dette sikres ved, at vi skal godkende nye A-medlemmer, så vi sikrer os de kompetencer, vi skal have. Som
kasserer har jeg haft mange bilag igennem de seneste år, især med LAG projektet, som krævede megen administration. Vi har afleveret timesedler for udført frivilligt arbejde, udført under restaureringen af Rigmor. Jeg vil her give nogle eksempler: Ole Sørensen har afleveret
timesedler på 539 timer, Thorkild Hansen 564 timer Einar Westermann, nyt medlem 154 timer.
I alt har disse medlemmer, hvoraf 2 ikke er fartøjsejere, udført frivillige arbejde i 1257 timer.
Værdien af deres arbejde efter LAG tarif er kr. 125.570,-

Ud over pengene har vi jo haft stor glæde over det udførte arbejde, uden dette og en stor indsats fra mange andre A- og støttemedlemmer, var vi ikke kommet igennem samarbejdet med LAG, med den succes, som vi gjorde.

Forslaget fra Poul Erik Clausen, som giver et handicap til ikke fartøjsejere, finder jeg både
tåbeligt og diskriminerende, hvorfor jeg håber, at alle fremmødte med stemmeret stemmer
imod. At Poul Erik Clausen ikke har afleveret en eneste timesedler på udført arbejde, og altså
ikke har deltaget i vort store projekt med en eneste time, nævnes blot, fordi jeg syntes, det er
absurd af ham, på den baggrund, at fremsende et sådan forslag.
Forslaget blev enstemmigt forkastet af generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse:
På valg er Thorkild Hansen ( modtager genvalg ) – Valgt.
På valg er Sonnich Jensen ( modtager genvalg ) – Valgt.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Nuværende suppleant Torben Kirkegaard ( modtager genvalg) – Valgt som 1. suppleant
Nuværende suppleant Lars Brejnbjerg ( modtager ikke genvalg )
Einar Westermann foreslået af bestyrelsen - og valgt.

10. Valg af revisor:
Nuværende revisor Oluf ”Luffe” Hamann ( modtager genvalg). Valgt

11. Valg af revisor suppleant:
Nuværende suppleant Niels Vinther ( modtager genvalg). Valgt.

12. Evt.:
Torkil Pugh mindede om, at det tilstræbes, at Rigmor sejler hver onsdag aften i
sommerhalvåret, afgang ved 18 tiden, samt at der arbejdes på skibet og i Fiskerihavnens
Maritime Foreningshus hver søndag formiddag.

Lotte Kirkegaard stillede forslag om afholdelse af loppemarkeder til fordel for Foreningen.
Forslaget blev meget positivt modaget med bemærkninger om dels at afholde det i forbindelse
med Havnefesterne og dels at overveje at give det et maritimt indhold. Torkil Pugh tager
forslaget med som et punkt på næste bestyrelsesmøde til videre bearbejdning.

Jørgen Petersen bad – med udgangspunkt i den rettede vedtægt – om generalforsamlingens
tilkendegivelse til kontingentets størrelse for 2015. Holdningen var, at kontingentet skulle
være uændret (ikke højere).

Thorkild Hansen orienterede om, at han i Havhaven Ebeltoft Vig var ved at indføre en
planlægningskalender, Google-kalender, som vil kunne give alle medlemmer et løbende
overblik over møder, aktiviteter samt booking af både – og foreslog at overveje samme system
for Foreningen Ålekvasen Rigmor. Forslaget medtages som punkt på næste bestyrelsesmøde.


Ebeltoft den 8. april 2014

Lars Brejnbjerg, dirigent og 
Thorkild Hansen, referent