REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 03. juli 2019 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Calle Petersen, Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin og Adel Saroori.

Fraværende: Oluf Hamann, Torben Kirkegaard. 

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2019:

 • Referatet blev godkendt, dog med en kommentar til dele af afsnittet omkring punkt 3 (status for jubilæumsforberedelser). 

2) Økonomi

 • Jørn Uz kunne meddele, at vi har fået en ny hovedsponsor, Jørn Tækker, der har tilbudt at sponsere foreningen med kr. 10.000,-  årligt i 10 år. 
  Sponsorudvalget orienterede om, at der havde været korresponderet med Jørn Tækker, hvilket resulterede i, at det samlede beløb, svarende til 100.000,- kroner vil blive udbetalt på en gang.
  I forlængelse af ovennævnte vedtog bestyrelsen, at sponsorudvalget (Palle Dannemand og Søren Høg), alene foretager den nødvendige forhandling og korrespondance mellem foreningen og sponsorer. Dette indebærer, at alle sponsorhenvendelser og efterfølgende sagsbehandling og korrespondance med sponsorer, skal håndteres af Sponsorudvalget, ligesom alle henvendelser fra sponsorer skal videregives til Sponsorudvalget.

3) Status for jubilæumsforberedelser

 • JUR kunne oplyse, at Rigmor-udstillingen er klar. Alle fotoplancher (36) er klar, nummererede og pakkede - klar til at blive sat op. 
 • Al annoncering og pressemeddelelser er på plads – kun information på Facebook (Rigmor-siden) mangler. Information er sendt til aviser og ugeaviser, TS samt KultuNaut for orientering via arrangementskalenderen.

4) Havnefest

 • Palle kunne orientere om, at alle praktiske opgaver er fordelt og vagtplan udarbejdet.

5) Anvendelse af jollerne

 • Claus Pytlich har som b-medlem anmodet om adgang til sejlads Biologen og Mary. 
  Emnet såvel som betingelserne for adgang diskuteret. Generelt var der enighed om, at vi bør give B-medlemmer flere beføjelser, så de får mere gavn af deres medlemskab. Sagen overlades til det Faglige Råd, der bedes om at udarbejde betingelser og kravsspecifikationer.

6) Forsikring af jollerne

 • JUR har modtaget specifikationer vedrørende forsikring af jollerne fra Torben. JUR sender disse videre til forsikringsselskabet for tilbud.

7) Optagelse af nyt A-medlem

 • Et nyt medlem har anmodet om at blive optaget i foreningen som A-medlem. Bestyrelsen fik personlige detaljer om personen fra Palle, og anmodningen blev godkendt.

7)  Andet

 • Ydermere 2 personer har anmodet om at blive optaget som B-medlemmer. 
 • Spørgsmål om deltagerbetaling på kr. 200,- fra de medlemmer, der ønsker at udstille deres kunst under Kystkulturfestivalen blev diskuteret. 
  Bestyrelsen var enige om, at der er tale om et medlemstilbud, som de deltagende medlemmer ikke skal betale for i ved dette arrangement. Lignende spørgsmål tages op i bestyrelsen for hvert af kommende arrangementer.
 • Irene omtalte praktikken i forbindelse med sejladserne om onsdagen.
  Adel tilbød at tage tjansen, da han alligevel er i forbindelse med de enkelte skippere i forbindelse med bl.a. afregning.