REFERAT

Bestyrelsesmøde 14. september 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Torben Hansen, Uwe Beu, Oluf Hamann

Afbud: Sonnich Jensen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt uden bemærkninger

   
 2. Økonomi
  Knud Erik berettede, at økonomien fortsat er sund, og at der er penge til at dække alle vores udgifter til Rigmors istandsættelse.

   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup
  Formanden berettede, at Rigmor er tæt og ligger p.t. i vandet. Torben sørger for, at boltene ved motorophænget løsnes så motoren kan justeres og boltene igen kan spændes. Markering af hjemkomst blives diskuteret, og listen over inviterede blev gennemgået og godkendt. Dato for ”velkomst” fastlægges snarest.

   
 4. Skipperuddannelse
  Formanden påpegede nødvendigheden af, at der bliver oplært/uddannet flere skippere til at sejle med Rigmor. Herunder praktik, navigation, instrumentlære, maskinuddannelse. Han gennemgik herefter en uddannelsesplan for de nye skippere inkl. Ansvarlige for uddannelsens gennemførelse. Næste led i kurser er maskinuddannelse, navigation, tegnlære m.m. Hensigten med uddannelsen er at få folk oplært i at håndtere Rigmor og ikke et spørgsmål om at man skal bestå eller dumpe. Tovholder for gennemførelse af projektet er Knud Erik.

   
 5. Kommunikation
  Formanden omtalte et ønske fra enkelte medlemmer, at man gerne så mere information om Rigmors gøren og laden. Kommunikationskanaler er p.t. hjemmeside, facebook og nyhedsbreve. Der er generelt et stort ønske om, at flest muligt sender informationer til Webmaster herunder billeder og tekst der sendes af andre kanaler

   
 6. Eventuelt
  Formanden oplyste, at han er blevet valgt til bestyrelsen i LAG.

Referent
Søren Høg