REFERAT


Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. april 2019 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Calle Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin.

Fraværende: Adel Saroori, Oluf Hamann. 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. marts 2019.
  Godkendt!

   
 2. Økonomi, orientering
  Jørn Uz orienterede om, at der i regnskabet fra Adel er manglende betaling fra nogle medlemmer, men det står ikke helt klart hvem der ikke har betalt, da der er usikkerhed omkring et par af de mailadresser, der er angivet på listen. Et medlem har ønsket at overføre sit medlemskab til et familiemedlem. Jørn Uz afklarer dette med Adel.

   
 3. Justering af medlemsliste, og opdatering af sponsorer. 
  Det blev vedtaget at medlemmer der ikke har betalt vil blive slettet fra listen.­­­

   
 4. Status for jubilæumsforberedelser.
  Primus motor for jubilæumsarrangementet, Jørgen Petersen, har anmodet bestyrelsen om at lade foreningen dække udgifter ved fremstilling af udstillingen, som ikke dækkes af kommunens tilskud på kr. 10.000. Rigmor havde ansøgt om kr. 20.000. Det blev på mødet diskuteret om foreningen vil betale de manglende ca.10.000 kr. Det blev besluttet, at foreningen i første omgang vil ansøge om sponsorat, og hvis vi ikke kan få det, vil Rigmor budgettet betale det manglende beløb.

   
 5. Orientering om Hjelm-aftale.
  Jørn Uz orienterede om status på Hjelm-aftalen, og desværre har det ikke været muligt at få en aftale i stand, så sagen er sat i bero. Jørn oplyste, at en midlertidig aftale dog kan komme på tale, og den mulighed vil han arbejde videre med, og orientere om udfaldet på bestyrelsesmødet i næste måned. 
  Det blev oplyst at nogle af Hjelm-familiens medlemmer kunne have interesse i at tegne et medlemskab eller støttemedlemsskab af foreningen, så det vil der også blive fulgt op på.

   
 6. Status fra udvalg.
  Fagligt råd – status på beddingstur.
  Torben Kirkegaard kunne oplyse, at vi er foran tidsplanen for udskiftning af planke i bagbords side samt det generelle vedligeholdsarbejde der udføres, mens Rigmor er på bedding. Jørn Uz kunne oplyste, at han har fået oplæg til regning for arbejdet fra Fregatværftet, men Ole har også tilbudt at udføre arbejdet, hvis vi selv køber materialer. Dette vil sandsynligvis blive en langt billigere løsning, så det arbejdes der videre med.
  Torben Kirkegaard, Ole Sørensen, Torben Hansen og Sonnich Jensen fungerer som arbejdsledere under hele forløbet. Meget tilfredsstillende har mange af foreningens medlemmer har meldt sig som hjælpere med arbejdet, og der arbejdes hver dag fra kokken 9:00 – 16:00 på at få arbejdet gjort færdigt.
  Torben Kirkegaard kunne desværre også oplyse, at det har vist sig, at der vil blive behov for ’en større omgang reparationer’ til næste år. Jørn Uz oplyste, at han har fået tilbud fra Fregatværftet på regning for kommende reparationer, men der var i bestyrelsen enighed om, at vi desuden indhenter tilbud fra 1-2 andre værfter, så vi er sikre på, at vi får arbejdet bliver udført til den rigtige pris. Jørn Uz vil kontakte Skibsbevaringsfonden og indsende beskrivelse af de skader, der skal udbedres samt ansøgning om tilskud. Dette skal gøres inden marts måned 2020.

  Fundraising. 
  Palle Dannemand kunne oplyse at antal af sponsorer skal opdateres, og nuværende og kommende sponsorer skal besøges. Det blev endvidere aftalt at aflægge besøg ved større virksomheder o.lign, med henblik på at opnå et sponsorat.

  Vild med vand. 
  ‚ÄčKunstudvalget har henvendt sig til bestyrelsen for betaling af et beløb (kr. 1.200) for opstilling af stativer til kunstudstilling i hallen - Bente Elisabeth’s malerier.
  Torben Kirkegaard foreslog at bestyrelsen investerer i 5 stativer af rionet, som de deltagende kunstnere låner i forbindelse med udstillingen. Det blev aftalt, at de deltagende kunstnere skal betale et mindre beløb pr. stand for deltagelse. Da Elisabeth er inviteret af foreningen til at udstille, skal hun dog ikke betale. 

  Kystkulturfestival.
  Torben Kirkegaard kunne oplyse, at det er aftalt med Naturefterskolen at nye elever får  til opgave at bygge en kopi af en ålegård, der skal præsenteres på Kystkulturfestivalen. Endvidere vil der blive fortalt Molbohistorier (om ål) samt lavet en ’Put & Take’ konkurrence med ål.

   
 7. Gennemgang af årets møde- og aktivitetskalender.
   
 8. Eventuelt.
  Torben Kirkegaard er udnævnt til ny Rigmor repræsentant i Ebeltoft Træskibslaug.
  Torben har anmodet om sejlads med venner. Bestyrelsen bad om en dato og vil derefter give tilladelse.
  Irene Constantin informerede om et møde hun har haft med Mikkel Beha om bl.a. overtagelse af sponsorat fra Troels Kløvedal. Mikkel var meget positivt stemt, men er for øjeblikket meget optaget af TV-optagelser. Han lovede at vende tilbage med et svar hurtigst muligt. Det blev foreslået at vi inviterer Mikkel Beha og Else Marie samt familie med til vores jubilæumsfest. Dette bliver yderligere diskuteret på næste bestyrelsesmøde.

  Det blev foreslået at lave ’kunstværker’ af stumperne fra Rigmor og sælge dem i forbindelse med jubilæumsfester. Det kunne være fyrfadsstager med Rigmor logo/navn eller lignende. Bestyrelsen foreslog at dele denne idé med kunstforeningen og bede dem undersøge mulighederne.

  Referent: Irene Constantin