REFERAT
Bestyrelsesmøde 9. marts 2022 kl.10,00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen

Afbud: Sonnich Jensen


DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet godkendt uden bemærkninger

   
 2. Godkendelse af referat fra generalforsamling
  Referatet godkendt uden kommentarer.

   
 3. Økonomi
  Økonomien er fortsat god. Jørn Uz bad Palle og Knud Erik og Niels Arendt (om at udarbejde særskilte regnskaber til de fonde, der kræver det.

   
 4. Overdragelse af prokura til ny kasserer/underskrivelse af bankpapirer
  Regnskabet blev overleveret til vores nye kasserer Knud Erik Nielsen og bestyrelsen underskrev referatet, så Knud Erik Nielsen kan tildeles prokura til banken.

   
 5. Evaluering af besøget i Bønnerup
  Ved besøget i Bønnerup, fik vi en afklaring af hvilke opgaver der fortsat mangler at blive udført. P.t. er afleveringen sat til maj/juni måned. Jørn Uz undersøger om der er en aftale med skibsværftet om behandling af bunden i Rigmor. Hvis ikke, undersøger Jørn Uz, hvad arbejdet vil koste, samt hvordan dette arbejde kan udføres.

   
 6. Overblik over materialeforbrug til eget arbejde i Bønnerup
  Torben Hansen udarbejder en plan for arbejdet og en plan over hvilke materialer og hvor meget mandskab der skal bruges. Torben mente, at der skulle bruges maling for maks. 30.000 kr., pensler etc. for 10.000 og indkøb til genetablering af lukaf for 10.000. I alt ca. 50.000 kr. Torben aftaler indkøb med Palle Dannemand.

   
 7. Status på Pinsestævne 2024
  Vi har tidligere modtaget et forslag om, i samarbejde med Poul-Erik Clausen og Geert Bilander, at ansøge om afvikling af Pinsestævnet i 2024. Der har været afholdt møder med kommunen, Fregatten Jylland og flere andre samarbejdspartnere i byen. Jørn har lavet et stort arbejde forud for mødet med kommunen, hvor deres deltagelse økonomisk m.m. skulle behandles. 5 minutter før mødet, siger Poul-Erik, at han og Geert Bilander har indstillet til Træskibssammenslutningen, at alle fremtidige pinsestævner skal afvikles i Korsør. Jørn vil jo ikke være til grin, hvorfor han har udarbejdet et brev til samarbejdspartnerne her i Ebeltoft, hvor han redegør for sin beslutning om, at ikke at deltage i planlægningen med de nuværende samarbejdspartnere. Umiddelbart ønsker bestyrelsen ikke at deltage i eller at ansøge om afvikling af arrangementet.

   
 8. Status på deltagelse i FABLEs DM-stævne
  FABLE har for 3 måneder siden ansøgt og fået tildelt DM for folkebåde. De har uformelt spurgt, om vi vil deltage. Jørn har svaret både Niels Frølund og Torben Kirkegaard, at de skal fremsende en skriftlig plan over arrangementet, før vi kan tage stilling til, hvad vi som forening kan byde ind med. En sådan henvendelse har vi pr. d.d. ikke modtaget. Søren har tilbudt sin erfaring ved afvikling af stævnet, men har siden vurderet, at et samarbejde ikke synes muligt.

   
 9. Eventuelt
  Her blev snakket om Havnefesten i juli måned bliver til noget i år. Vi afventer om Stockfleth og Flyvefisken vil være med. Hvis svaret er negativt, overvejer vi, om vi skal lave et sommerarrangement eller Åbent Hus i stedet for.
  Luffe fremsatte et forslag om et besøg på Kalvø, hvor der tidligere har været et skibsværft - et meget interessant besøg med en rigtig god historie.
  Jørn Uz foreslog en udflugt til Ribe Træskibslaug og Tirbits m.m. Luffe udarbejder et forslag til udflugt, Palle indhenter sideløbende tilbud på prisen på en bus til formålet. Når disse ting foreligger, udsender Jørn indbydelse til medlemmerne.


Referent
Søren Høg