Referat

Generalforsamling lørdag d. 17.02.2018 kl. 10.00 i Sejlklubben Ebeltoft Vigs lokaler på Skudehavnen 2A.

 1. Luffe blev valgt til dirigent og Jørn Uz til referent.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning - Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget. 
 4. Årsregnskabet blev fremlagt af Jørgen P., som betegnede det som et ”tilfredsstillende regnskab”. Regnskabet blev godkendt med akklamation og budgettet for 2018 taget til efterretning.
  Fra forsamlingen blev der stillet spørgsmål til, om posten ”Forsikring”, som lyder på kr. 14.392, evt. kunne reduceres. Formanden forklarede, at Rigmor skal være ansvarsforsikret i den størrelsesorden, fordi vi har modstaget støtte fra LAG. Ombordværende skal selv være ulykkesforsikrede.
 1. Fastlæggelse af kontingent for A medlemmer og støttemedlemmer. Kontingent for A-medlemmer og støttemedlemmer er fortsat kr. 1.000 og kr. 500.
 2. Indkomne forslag. Der var ingen forslag
 3.  Valg til bestyrelsen
  På valg er Torben Kirkegaard ( modtager genvalg )

  Torben Kirkegaard genvalgt
  På valg er Jørn Uz ( modtager genvalg )
  Jørn Uz genvalgt
  På valg er Steen Roar Pedersen ( modtager ikke genvalg )
  Uwe Beu indtræder i stedet for Jørgen P.
 4. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter - Bestyrelsen fik af forsamlingen mandat til at finde et nyt bestyrelsesmedlem, som kunne overtage kassererposten efter Jørgen P. Indtil denne er fundet fortsætter Jørgen P. med at registrere ind og udbetalinger, mens Palle Dannemand indtræder i bestyrelsen. Når ny kasserer er fundet udtræder Dannemand og bliver suppleant. 
 5. Valg af revisor: Nuværende revisor Oluf ”Luffe” Hamann (modtager genvalg) Luffe genvalgt som revisor
 6. Valg af revisor suppleant: Nuværende suppleant Niels Vinther(modtager genvalg)Niels Vinther genvalgt.
 7. Eventuelt.: Claus Pytlich opfordrede bestyrelsen til at lave flere korte ture med evt. overnatninger. Torben Kirkegaard oplyste, at han planlagde en tur til Odense for at besøge et mikrobryggeri, en tur til Samsø og en til Tunø. Palle Dannemand oplyste at han vil lovliggøre varmeanlægget i Rigmorhuset ved at forsyne det med jordspyd og HFI-anlæg.

Formanden redegjorde for foreningens kommende aktiviteter:

Rigmor på bedding fra mandag d. 26. marts til søndag d. 8. april. Der er brug for 20 manddage: Tovholder Torben Kirkegaard.

TS pinsestævne i Helsingør fra onsdag d. 16. maj til onsdag d. 23. maj. Tovholder Torkil Pugh. 

Vild med Vand lørdag d. 9. juni. (Havnens dag over hele landet). Der er behov for 8 manddage. Tovholder festudvalget.

Samtidig maleriudstilling i Den Røde Hal fra torsdag d. 7. juni til søndag d. 10. juni. Tovholder Jørgen P. (Elsbeth Constantin og Niels Læssøe medarrangører)

Havnefest i Fiskerihaven fra d. 13. juli til d. 15. juli. Behov for 22 manddage til bemanding og 14 manddage til teltrejsning og nedtagning. Tovholder festudvalget

Ebeltoft Kystkultur Festival fra d. 10. august til søndag d. 12. august. Tovholder Torben Kirkegaard i samarbejde med festudvalget. Behov for 10-12 manddage fra Rigmor-folk

Ebelfestival lørdag d. 13. oktober. Rigmor sejler med æbler til festivalen. Tovholder Torben Kirkegaard. Behov for ?? mandetimer.

Ålegilde lørdag d. 20. oktober, såfremt der er opbakning til det. I indbydelsen vil der udover ål blive tilbudt anden fisk, evt. fiskefilet. Tovholder festudvalget.

Julefrokost lørdag d. 24. november. Tovholder festudvalget.

Julemarked i Den Røde Hal i begyndelsen af december. Markedet i år vil blive arrangeret i samarbejde med Ebeltoft Handelsstandsforening. Tovholder festudvalget.

Andet:

Hen over sommeren vil der blive sejlet onsdagssejlads, plus flere ture rundt i farvandet omkring os.

Der vil blive forsøgt uddannelse af flere skippere. Tovholder Jørn Uz.

FMF Fiskerihavnens Maritime Foreningshus vil fortsat være åben for aktiviteter om søndagen, og fra foråret tillige også onsdag aften.

Der arbejdes også på alternativ brug af hallen, koncerter, foredrag etc..

-------------

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Torkil Pugh
Næstformand/referent: Jørn Uz Ruby
Kasserer: ingen
Medlemmer: Søren Høg, Calle Petersen, Uwe Beu, Torben Kirkegaard, Palle Dannemand

Suppleanter: 
1) (Palle Dannemand)
2) Oluf Hamann

Jørn Uz Ruby
Referent