REFERAT
Foreningen Ålekvasen Rigmor
Generalforsamling 18. februar 2017

 1. Til dirigent valgtes Oluf Hamann (Luffe), som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
   
 2. Formandens beretning (se vedhæftede) blev vedtaget med applaus. Punktet med Rigmors slæbejolle Lille Ruth måtte dog revideres efter indberetning fra Fagligt Råd, som havde konstateret pæleorm i træværket. Lille Ruth vil derfor sandsynligvis blive sendt på pension og fremover fungere som sandkasse. Til erstatning for lille Ruth som følgebåd har foreningen anskaffet sig jollen Biologen, som er under restaurering for tiden.
   
 3. Årets regnskab og forelæggelse af budget blev besørget af kasserer Jørgen Petersen. Han konstaterede, ud fra indbetalte kontingenter, at foreningen nu tæller 22 A-medlemmer og 47 støttemedlemmer.

  Kassereren udtrykte et tilfredsstillende resultat i betragtning af store udgifter til reparation af Rigmors aksel. Både regnskab og budget blev vedtaget med applaus.

   
 4. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for såvel A-medlemmer som støttemedlemmer skulle fastholdes på hhv. kr. 1.000 og kr. 500. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.
   
 5. Et medlem havde indsendt forslag om, at Rigmor-huset på havnen blev afhændet, fordi det blev brugt for lidt i forhold til den relativt store årlige husleje. Bestyrelsen foreslog, at bevare huset som en del af foreningens aktiviteter, men at investere i en varmepumpe, som ville gøre huset anvendeligt en større del af året. Bestyrelsens forslag blev vedtaget af forsamlingen.

  Der var yderekligere et forslag om at nedsætte en tænketank, der skulle komme med forslag til, hvordan vi skaffer flere indtægter til foreningen. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.

   
 6. Fire bestyrelsesmedlemmer, Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Søren Høg og Calle Petersen, som var på valg, blev alle genvalgt. Jørgen Petersen dog med den klausul, at Steen Roar Pedersen lod sig vælge som ”praktikant” hos kassereren. Som suppleanter valgtes Uwe Beu og Niels Vinther, mens Oluf (Luffe) Hamann blev genvalgt som revisor.
   
 7. Under ”Eventuelt” var der et forslag om, at der under arbejdet med jollerne blev lavet et ”vrikkeskår” i dem, således at jollerne kunne bjerges, hvis man skulle miste den ene åre under sejlads. Eggert tilbød at lære foreningens medlemmer at ”vrikke” en jolle sikkert i havn. 
   
 8. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Torkil Pugh – formand
Jørgen Petersen – kasserer (med Steen Roar som ”praktikant”)
Jørn Uz Ruby – næstformand og referent
Søren Høg
Torben Kierkegaard
Calle Petersen
Steen Roar Pedersen
Uwe Beu – 1. Suppleant
Niels Vinther – 2. Suppleant
Oluf Hamann – revisor

Under generalforsamling blev der fremsat forslag om at nedsætte en tænketank. Jørgen Bækdahl er tovholder for projektet. Under generalforsamlingen tegnede Ejnar Westermann denne tegning - måske kommende logo for projektet?