REFERAT

Bestyrelsesmøde 13. juli 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Uwe Beu, Oluf Hamann, Torben Hansen,

Afbud: Sonnich Jensen, Søren Høg, Keld Farver.

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

2. Økonomi (KE).
Økonomien er sund og tilfredsstillende

3. Resultat af salg under Folkebåds DM (KE)
Samlet overskud på arrangementet blev kr. 2.114

4. Evaluering af samarbejde med FABLE
Palle undersøger, hvem der modtog udleverede og udfyldte medlemsansøgninger. Ansøgninger afleveres til Søren Høg, som indskriver medlemmerne i listen på hjemmesiden og Jørn Uz sender velkomstbrev til de nye medlemmer. Jørn Uz sender regning på kr. 11.720 til FABLE.

5. Status på arbejdet og afregningen i Bønnerup (Palle og Jørn)
Jørn Uz redegjorde for telefonmøde med Mikael Brøgger (MB): til stede: Jørn Uz, Palle D, Knud Erik.
Hvad er status på afleveringstidspunkt? PT medio august, p.gr. af corona, ferie og anden sygdom.
Evt. ændringer i betaling? Nej, betalingen følger den fastlagte betalingsplan.
Vandlinjen markeres op, så den kan bruges fremover. Ja, der laves en midlertidig vandlinje, Rigmor søsættes og vandlinjen korrigeres atter på land. Derefter mærkes den af med kobbersøm til senere brug.
Hvornår kan vi begynde at male? Vi kan begynde at slibe og male med det samme. Der støves næsten ikke mere.
Borer I huller i dammen, eller gør vi? Vi borer hullerne (ca. 10 à to tommer) i dammen og behandler dem efterfølgende med primer.
Er der en lænsepumpe, vi kan låne på turen tilbage til Ebeltoft? Ja, der lænsepumper både til benzin og diesel, som kan lånes til tilbageturen.
Hvad skal skibet smøres med indenbords, om noget? Værftsejer anbefaler grundingsolie med fungicid mod svamp, som sprøjtes på med almindelig ukrudtssprøjte.​

6. Forberedelse af slutarbejdet i Bønnerup (Torben)

Jørn Uz indkalder medlemmer, som bedes melde sig om fredagen, hvis de kan stille til arbejde kommende uge. Torben H. laver det første overblik over materialer, værktøj og opgaver.

7. Eventuelt
Torben H. foreslog, at Fagligt Råd evt. indskrænkes til tre medlemmer. Han taler selv med de pågældende, om de ønsker at fortsætte.
Ole Sørensen indkaldtes m.h.p. apteringen af lukaf. Ifølge referat af statusrapport pr. 2. juni 2022 er apteringen indeholdt i den endelige pris og udføres derfor af værftet. Ole S. underrettes inden arbejdet påbegyndes og overvåger, at ændringer af dørk, lemme, køjer og bord sker i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået.

Referent
Jørn Uz