Generalforsamling - 14. april 2010

Formandens beretning

Da det nu er første gang der aflægges beretning i Foreningen Ålekvasen Rigmor, har vi valgt at gå lidt tilbage til tiden, for at få hele forløbet med.

Vi skal tilbage til lørdag d. 22. november 2008, hvor 10 mennesker mødte op i Kystens Perle, på foranledning af Poul Erik Clausen. Han havde en vision om, at Ålekvasen Rigmor, der nu lå på 3. år i fregathavnen og bare tog plads op, måske kunne anskaffes til en billig penge, og om det så ikke var en idé, at få hold i skuden og føre den tilbage til sit gode gamle jeg, som den så ud i 1935, da den røg ud af beddingen på Langø Værft i Nakskov Fjord.

Skuden blev besigtiget og dommen fra de gode skibstømrere, der var med blandt de 10, var at skuden umiddelbart var i så god stand, at man skulle indlede forhandlinger med Fregatten om overtagelse af skibet til et rimeligt beløb.

Det stod dog forholdsvis hurtigt klart at en personkreds på 10 personer var for lidt til at løfte opgaven. Man blev på daværende tidspunkt enige at udvide staben til 15 personer, hvilket, med den interesse der allerede var for projektet, ikke ville blive nogen vanskelig opgave.

Poul Erik fik carte blanche til at forhandle på alles vegne indenfor et beløb på i alt kr. 22.500,-, svarende til 15 personer, hver med et indskud på 1.500,-

Den 30. januar 2009 blev grundstenen til foreningen lagt. Poul Erik og Benno Blæsild var blevet enige om en pris på 25.000,-. Lidt mere end aftalt, men til gengæld en beddingstur, samt en del maling med i købet. Så alt taget i betragtning blev det en endnu bedre handel end forventet, godt gået Poul Erik.

Yderlige blev der i købsaftalen indføjet, at såfremt resultatet af beddingsturen viste nødvendigheden af større reparationer end 5.000,-, så var der i købsaftalen indbygget det forbehold, at vi kunne ophæve handlen.

Den 14. februar 2009 blev der, ved et møde i Sejlklubbens lokaler, besluttet at købe Rigmor ud fra de i købsaftalen indføjede kriterier. Samtidig skulle de af Poul Erik fremlagte  vedtægter for Rigmors bevarelse finpudses, det blev Niels Vinthers opgave.

Mandag d. 17. maj kom Rigmor på Bedding. Beddingsturen forløb rigtig godt, der var mange hænder i gang, så i løbet af 14 dage var der skiftet  et par planker (border), bunden højtryksrenset og bundsmurt, og man fandt ud af, at der altså er rigtig mange huller i en åledam, og når der så er 3 af dem, altså damme, så er det godt nok noget af et årsprojekt at komme igennem.

Den 11. juni skulle Rigmor have været sejlet til dens nuværende placering i fiskerihavnen, men da alle stadig var novicer mht. motoren B&W Alfa Diesel på en effekt 38 KW, så forblev motoren på Rigmor tavs, og skuden måtte lide den ydmyge skæbne, at komme på slæb til fiskerihavnen.

Nu var skibets stand godkendt, det var købt og havde fået sin liggeplads i fiskerihavnen. Tilbage var så at få stiftet den forening, der skulle være drivkraften i projektet.

Den 17. juni blev der afholdt stiftende generalforsamling med vedtagelse af vedtægter og valg af formand, kasserer og sekretær. I ved alle hvem der er i bestyrelsen, så det er der ingen grund til at gå dybere ind i.

Der har siden stiftelsen været afholdt 8 bestyrelsesmøder og 3 medlemsmøder, der er blevet nedsat 5 arbejdsgrupper med hver sin tovholder, og hver sit ansvarsområde på Rigmor. Herudover er der nedsat en fundraising gruppe, hvis fornemste opgave, udover naturligvis at promovere Rigmor overfor offentligheden er, at søge fonde med henblik på at skaffe kapital til restaureringen af Rigmor. For at lette gruppens arbejde i økonomisk henseende, fremgår det, at vore intensioner med Rigmor er at lade Rigmor indgå som en maritim kulturinstitution på havnefronten i Ebeltoft.

Med placering i fiskerihavnen, medvirker vi til at bevare og formidle kystkulturen og det autentiske miljø i fiskerihavnen til oplysning og glæde for medlemmerne, byens borgere og almenvellet.

Det lyder grangiveligt en del bedre end:  At drive Ålekvasen Rigmor som veteranskibet til glæde og gavn for foreningens medlemmer. Specielt når man ser på det med en investors øjne.

Thorkild Hansen har været den drivende arbejdskraft i de nye vedtægter, og han vil senere gennemgå de væsentligste ændringer i vedtægterne.

Herudover har der været afholdt indadvendt to fremragende fællesspisninger, en med skipper labskovs og en med stegte ål. En tradition, der foreslås fortsat fremover.

Udadvendt har der været et besøg på Fiskerimuseet i Grenå, hvor vi fik et fint indblik i ålekvasernes historie og derudover tillige en introduktion i, hvordan de selv havde grebet en opgave an med restaurering af en ældre ålekvase.

Ligeledes har vi været en tur i Middelfart, hvor man på det gamle skibsværft - udover almindeligt skibstømrerarbejde - tillige har et smakkerlaug, der gør en ære i at istandsætte og selv bygge nye ” ægte ”Middelfart smakkere”, og som i den grad har søgt og forstået at få tilskud til foreningens arbejde.

Endelig skal nævnes at det er lykkedes for os, at få et tilskud fra kommunen på kr. 7.000,- sidste år til vort projekt, og naturligvis er initiativtageren hertil at finde i fundraising gruppen.