REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. november 2019 kl. 17.00 i Rigmor-huset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Adel Saroori, Palle Dannemand, , Calle Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg
Fraværende: Oluf Hamann, Irene Constantin, Uwe Beu

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. oktober 2019. 
Referat godkendt uden kommentarer

2) Økonomi

  1. Kassebeholdning og budget for 2020 – Regnskabet viser et meget tilfredsstillende resultat.
  2. Status fra fundraisingudvalg – Palle Dannemand oplyste, at han er i gang med at anskaffe foreningen/Palle Dannemand et Nem-ID medarbejdercertifikat, som er nødvendig for at kunne modtage tilskud fra det offentlige. Der er positive toner i luften, med hensyn til at mønstre flere sponsorer.

3) John Walsteds rapport fra beddingophold og prioritering af rep. opgaver
Jørn Uz Ruby refererede fra mødet med John Walsted fra Skibsbevaringsfonden, vedrørende vedligeholdelse af Rigmor. Vi forventer et positivt resultat efter de indtil nu afholdte syn. Vi skal lave et samlet budget over de reparationer der skal laves, til brug for udarbejdelse af udbudsmateriale. Når vi har de endelige budgettal, indsendes ansøgning om tilskud fra Skibsbevaringsfonden – forventeligt i marts måned 2020.

Beddingtur i påsken m.m. bookes ved Kurt (Kukker). Jørn Uz booker beddingen.

4) Rapport om værftet i Bønnerup og erhvervelse af ny jolle (TK) En Rigmor delegation har været på besøg på værftet i Bønnerup og siger god for et eventuelt sted at foretage renoveringsarbejder på Rigmor – hvis det bliver aktuelt.

Torben Kirkegaard omtalte et tilbud som samme delegation havde modtaget fra et nærtliggende skibsværft om at få en gratis jolle til Rigmors flåde. Bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet.

5) Valg af repræsentant til kystkulturudvalget.
Søren Høg er tidligere udpeget.

6) Ombygning af Røde Hal, inklusive bidrag på kr. 5000,-
Palle Dannemand sørger for at hjælpe med beregning af den foreslåede udbygning af Torkil Pughs forslag om udvidelse lagerkapaciteten. Umiddelbart støtter vi forslaget, under forudsætning af at beregningerne er positive og at kommunen accepterer ombygningen og at budgettet er acceptabelt set med Rigmors øjne.

7) Forberedelse af generalforsamling 15. februar 2020 – 15. februar 2020 er afsat til generalforsamlingen.

Søren undersøger vedtægterne med hensyn til en præcisering af reglerne for A-medlemmers stemmeret.
Bestyrelsesmøde før generalforsamlingen afholdes den 8. februar 2020 kl. 11.00. 

8) Eventuelt
Havhaven mener at have betalt kontingent 2 gange. Calle undersøger hvorfor.

Ref. Søren Høg