REFERAT
Generalforsamling lørdag den 7. august 2021 kl.10:00 i Sejlklubben Ebeltoft Vigs klubhus.

1. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent blev foreslået Oluf Hamann (Luffe), som blev godkendt med applaus. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten overlod derefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden.
Formanden, Jørn Uz Ruby, bød velkommen og berettede om Rigmors tilstand og skæbne i det forløbne halvandet år, hvor hun er gået så grueligt meget igennem. Han sluttede beretningen med at fortælle om den positive redningsplan der betyder, at vi kan glæde os til at se Rigmor på vandet igen til foråret. Han kunne dog også fortælle at der på nuværende tidspunkt mangler kr. 586.535 før planen er gennemført, og at foreningen arbejder hårdt og målbevidst på at skaffe de fornødne midler.   

Jørn Uz gjorde endvidere opmærksom på den delrapport han har udsendt til alle medlemmer, og som indeholder status i forbindelse med redningsaktionen for Rigmor.

Jørgen Petersen rejste sig og takkede bestyrelsen for det store arbejde som bestyrelsen har udvist i forbindelse med hele den vanskelige proces, som Rigmor har været - og er igennem.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Palle Dannemand kunne berette, at der i årets løb er taget et nyt regnskabsprogram i brug, som på flere måder letter arbejdet med Rigmors regnskab. Han forelagde herefter årsregnskab for 2020 og budget for 2021.

Årsregnskabet viste et habilt overskud og budgettet indikerere et endnu større overskud i det kommende år.

Revisoren bekræftede herefter at regnskabet er korrekt, og bemærkede i øvrigt, at det fortsat er vigtigt for alle at holde styr på - og gemme – kvitteringer ved indkøb i forbindelse med Rigmor. Regnskabet er godkendt og påtegnet af både kassereren (Palle Dannemand), revisoren (Thorkild Hansen), samt bestyrelsen.

Jørn Uz bemærkede, at rapport og plan til AP Møller Fonden er sendt til medlemmerne på mail.

Der var ingen yderligere kommentarer til regnskab og budget, som blev vedtaget med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for A-medlemmer, støttemedlemmer og ungdomsmedlemmer for førstkommende år.
Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent for A-medlemmer fortsat skal være på kr.1.000 og for B-medlemmer kr. 500. Dette blev godkendt med applaus.

Jørn Uz fortalte, at bestyrelsen har diskuteret muligheden for at få flere unge mennesker ind i vores forening, specielt med henblik på udviklings- og uddannelsesformål samt formidling af kystkulturen. Derfor foreslog bestyrelsen et årligt medlemskab for unge på kr. 50. Dette kan for eksempel  gennemføres i samarbejde med bl.a. ungdomsinstitutioner og Nationalparken.

Dette forslag er indført som et punkt i ændringsforslag til foreningens vedtægter og blev diskuteret under dette punkt (8)

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet skriftlige forslag forud for Generalforsamlingen - udover bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget har sit eget punkt på dagsordenen.. 

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4.
a) På valg er Jørn Uz Ruby (Genvalgt)
b) På valg er Adel Saroori (Genvalgt)
c) På valg er Søren Høg (Genvalgt)
d) På valg er Oluf Hamann (Genvalgt)

En person skulle dermed erstatte Adel Saroori, og bestyrelsen foreslog Knud Erik Nielsen, som har erfaring både med bestyrelsesposter og samtidig er regnskabskyndig. Han havde på forhånd sagt ja til at opstille som kandidat til posten.

Torben Kirkegaard ønskede også at stille op, og derfor blev der foretaget en skriftlig afstemning blandt de tilstedeværende A-medlemmer (19 personer). Afstemningen resulterede i følgende:

Knud Erik Nielsen – 14 stemmer
Torben Kirkegaard – 3 stemmer
Der var 2 blanke stemmesedler.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Torben Hansen blev genvalgt, og er nu 1. suppleant.
Sonnich Jensen valgt som 2. suppleant.

Jørn Uz takkede det afgåede bestyrelsesmedlem og suppleanten for deres arbejde i bestyrelsen.

8. Afstemning om vedtægtsændringer.
Formanden gennemgik de ændringer, som bestyrelsen havde foreslået og sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Under §4 stk. 1 er følgende tilføjet: ’Herudover kan optages medlemmer med henblik på udviklings- og uddannelsesformål, samt formidling af kystkultur’. 

Der blev fra salen opfordret til at sætte en tidsbegrænsning for ungdomsmedlemmerne til f.eks. fem åremål.

Et andet forslag gik på at ændre paragraffen (§6 stk. 1), til at foreningens daglige ledelse skal bestå ¾ af bestyrelsesmedlemmerne (i stedet for 4-7 medlemmer).

Det blev diskuteret om det fastsatte engangsindskud, som betales ved optagelse af A-medlemmer, fortsat skal være aktivt eller skal ændres.

Alle de foreslåede ændringer tages op igen på næste års generalforsamling.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning af 19 ud af 19 fremmødte A-medlemmer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Thorkild Hansen blev genvalgt som revisor og Sonnich Jensen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Der var intet at bemærke under ’eventuelt’, og dirigenten (Luffe) sluttede af med at læse en ’opbyggelig historie’, som meget relevant handlede om, hvordan alting kan gå galt på grund af dårlig planlægning.

Formanden takkede for god ro og orden på Generalforsamlingen, og takkede Luffe for at styre forsamlingen igennem med fast hånd. Han takkede også for den opbakning han har fået fra medlemmerne, og for sit genvalg.

I alt 31 medlemmer var til stede på Generalforsamlingen. Heraf 19 A-medlemmer.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Jørn Uz Ruby: Formand
Palle Dannemand: Næstformand
Knud Erik Nielsen: Bestyrelsesmedlem
Søren Høg: Bestyrelsesmedlem - Webmaster
Uwe Beu: Bestyrelsesmedlem
Oluf Hamann: Bestyrelsesmedlem
Keld Farver: Bestyrelsesmedlem
Torben Hansen: 1. suppleant
Sonnich Jensen: 2. Suppleant
Thorkild Hansen: Revisor
Sonnich Jensen: Revisorsuppleant.

Referent: Irene Constantin