Foreningen Ålekvasen Rigmor

§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1.
Vedtægter for Foreningen Ålekvasen Rigmor, som er en frivillig, almennyttig forening.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. CVR NR. 3219 7116

 

§ 2.
Foreningens formål og værdier

Stk. 1.
Foreningens formål er:

a. at bevare, vedligeholde og tilbageføre Ålekvasen Rigmor så tæt som muligt på sin oprindelige udførelse og aptering, som da hun i 1935 blev bygget af H.P.L. Jacobsen på Langø Bedding, Nakskov Fjord, Lolland til fisker Herluf Mikkelsen fra Skærbæk.

b. at drive Ålekvasen Rigmor som et sejldygtigt veteranskib til glæde for alle, som støtter bevaringen af vore gamle træskibe.

c. at lade Ålekvasen Rigmor indgå som en maritim kulturinstitution i Ebeltoft med placering i Fiskerihavnen, og derigennem medvirke til at bevare og formidle kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning og glæde for medlemmerne, byens borgere og almenvellet.

d. at medvirke til at styrke vores identitet som søfarts- og fiskerination og sikre, at historien om kystkulturen og Ebeltofts historie som fiskeriby fortælles til vores efterkommere.

e. at eje og drive andre bevaringsværdige fiskefartøjer med relevans for den lokale kystkultur. Erhvervelse af nye fartøjer skal forelægges og besluttes på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling.

Stk. 2.
Disse formål søges tilgodeset ved:

a. at skabe et maritimt, fagligt miljø gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en medlemskreds med kompetencer inden for træskibsbygning og beslægtede fagområder.

b. at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet og udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i foreningens både samt livet omkring Fiskerihavnen og på havet.

c. at indgå i andre sammenhænge hvor den lokale kystkultur er bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter i og uden for Syddjurs Kommune.

d. at synliggøre sejlads og ”maritimt håndværk” for medlemmerne og almenheden samt samarbejde med og formidle viden og erfaring til træskibsejere og bevaringsforeninger.

Stk. 3.
Foreningens værdisæt bygger på åbenhed, tillid og ansvarlighed overfor foreningens forpligtende fællesskab og aktiviteter. Foreningen lægger vægt på samfundsengagement, social ansvarlighed, et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau samt miljømæssig bæredygtighed.

§ 3.

Foreningens medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1.
Foreningen er medlem af: Træskibs Sammenslutningen, Landsforening til bevarelse af ældre brugsfartøjer, Landsforeningen Kystkultur, Foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs

§ 4.

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Foreningen er åben for alle. Medlemskredsen består af A medlemmer, som er aktive medlemmer og støttemedlemmer, som er passive medlemmer med ret til at deltage i aktiviteter på lige fod med A-medlemmer.
Som A medlem kan optages op til 40 personer, gerne med kompetencer inden for træskibe, træskibsbygning, vedligehold, fiskeri, beslægtede fagområder eller administrativ indsigt.
Det forventes at medlemmerne vil yde en frivillig indsats med vedligeholdelse og drift af foreningens både i det omfang, det er muligt for det enkelte medlem.

Stk. 2.
Til foreningens almindelige virksomhed betaler såvel A som støttemedlemmer et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Ved optagelse som A medlem betales foruden medlemsbidraget et engangsindskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud og opkræves i januar måned. Engangsindskud betales umiddelbart efter optagelse. Kontingent og engangsindskud betales pr. bankoverførsel til foreningens konto.

Stk. 3.
Hvis et A medlem overgår til medlemskab som støttemedlem eller udtræder af foreningen tilbagebetales engangsindskuddet, når et nyt medlem er optaget, medmindre det doneres til foreningen.

§ 5

Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte A medlemmer uden kontingentrestance. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte A medlemmer og træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jfr. § 11 stk.2 om foreningens opløsning.

Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. ​Bestyrelsens beretning, fremlægges af formanden.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
  4. Fastsættelse af kontingent for A og støttemedlemmer for førstkommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk.1-4.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne, og beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 3 af A medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom, dog undtaget juni, juli og august måned.

 

§ 6

Bestyrelsen - foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 medlemmer vælges på lige årstal og 4 medlemmer på ulige årstal.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3.
Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmer - men har ikke stemmeret.

Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 9.
Poster til andre bestyrelser, råd, udvalg samt tovholdere til arbejdsgrupper udpeges af bestyrelsen.

 

§ 7
Medlemsmøder, arbejdsgrupper og tovholdere

Stk.1.
Medlemsmøder afholdes efter behov og varsles skriftligt med minimum en uges varsel. A medlemmer har mødepligt. Støttemedlemmer informeres, men har ikke mødepligt.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan nedsætte et Fagligt råd, hvis medlemmer udpeges af bestyrelsen, som også beslutter det faglige råds opgaver og beføjelser.

Stk. 3.
Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen og tovholderne for arbejdsgrupperne forelægger årets planer for vedligeholdelsesaktiviteter og kulturaktiviteter samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.

Stk. 4.
Arbejdsgrupper dannes og nedlægges af bestyrelsen efter behov og består af en tovholder samt et eller flere A medlemmer og/eller støttemedlemmer afhængig af opgavens karakter. 6 arbejdsgrupper, som fremgår af stk. 6, er vedtægtsbestemte.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan delegere indkøb, inden for det af bestyrelsen godkendte budget, til Faglig råd og tovholdere.

Stk. 6.
Detr Faglige råd er ansvarlig for:

1. Planlægning, koordinering, faglig vejledning og opfølgning på arbejdsgruppens arbejde.
2. Bestilling af materialer samt aftalte projektindkøb.
3. Dokumentation af udførte arbejder i de respektive manualer. I støttede projekter, som kræver timeregistrering, er tovholderen ansvarlig overfor revisionen mht. korrekt timeregistrering.
4. Planlægning af og opfølgning på vagtturnus vedrørende tilsyn med foreningens både, når de ligger ved kaj, jfr. § 8, stk. 3.

Det Faglige råd og tovholderen kan stille forslag til gruppens sammensætning, og medlemmer kan indgå i flere arbejdsgrupper.

Stk. 7.
Af hensyn til forsvarlig vedligeholdelse og drift af foreningens både tilstræbes at opretholde følgende arbejdsgrupper.
1. Skrog og beklædning
2. Dæk, luger, styrehus og lukaf
3. Maskinrum inklusive maskiner og installationer
4. Stående og løbende rig, spil m.v.
5. Elinstallationer, navigations- og sikkerhedsudstyr.
6. Fundraising og ansøgning om tilskud

 

§ 8
Forsikrings- og ansvarsforhold

Stk. 1.
Ålekvasen Rigmor skal til enhver tid være ansvars- og kaskoforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Øvrige både holdes som minimum ansvarsforsikrede.

Stk. 2.
Alle A medlemmer har pligt til at tage vare på egen sikkerhed og skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau, når der arbejdes på foreningens både. Det enkelte medlem har ansvar for egne ansvars- og ulykkesforsikringsforhold, men opfordres ved indmeldelse til at tegne en udvidet fritidsulykkesforsikring.

Stk. 3.
Ansvaret for tilsyn med foreningens både, herunder daglig sikkerhed mht. havneplads, lænsning og fortøjning varetages af medlemmerne iht. aftalt turnus, jfr. § 7 stk. 6.4

Stk. 4.
I forbindelse med sejlads med Rigmor kræves duelighedsbevis samt besætning, som beskrevet i ”Håndbog for sejlads med Rigmor”. For øvrige både iagttages ligeledes gældende søfartsregler.

 

§ 9
Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før, og godkendes på generalforsamlingen.

 

§ 10
Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Overfor pengeinstitutter tegnes foreningen af bestyrelsens formand og/eller kasserer.

Stk.2.
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktiver samt overfor Syddjurs Kommune i overordnede spørgsmål tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, dog således at i forbindelse med almindelige ansøgninger om Kommunale tilskud til aktiviteter samt tilskud fra særlige puljer tegnes foreningen af formanden og/eller kassereren eller tovholderen for fundraising.

Stk. 3.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentet.

 

§ 11
Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1
Vedtægtsændringer og foreningsopløsning sker på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan gennemføres, hvis 2/3 af dens A medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet, kan forslaget ved en efterfølgende generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 3.
Eventuelt overskud/formue/materiel efter tilbagebetaling af A medlemmernes engangsindskud overdrages ved opløsning af foreningen til lignende almennyttige formål i Syddjurs Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Ebeltoft den 22. februar 2015 og ændret ved generalforsamlilngen den 15. februar 2020.